1. مطالعه اثر ضد باکتریایی و سینرژیستی عصاره گیاه انگشتانه (Digitalis nervusa) و آنتی بیوتیک Ciprofloxacin بر استافیلوککوس اورئوس

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-31

لیلی ایوبی نژاد؛ حمید نظری؛ علی محمدی ثانی