1. ردیابی ژن های حدت و انتروتوکسین در سویه های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه های ‏گوشت و تخم مرغ با روش ‏Multiplex PCR

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 25-33

تکتم خدادادی پور؛ کیومرث امینی؛ رزاق محمودی