1. بررسی مدلسازی رشد باکتری اشریشیاکلی در عصاره تجاری گوشت مرغ متأثر از فاکتورهای حرارت و اسیدیته

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-84

آنا قاسمی نژاد؛ علی فضل آرا؛ ابراهیم رحیمی