کلیدواژه‌ها = پنی سیلیوم اکسپانسوم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر ضد قارچی آرد میوه بلوط ایرانی بر فعالیت کپک های پنی سیلیوم اکسپانسوم و آسپرژیلوس نیجر

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 35-43

فرود خالدی؛ سید مهدی حسن زاده؛ رقیه سکوتی فر