1. ارزیابی مقایسه‌ای اثرات ضد باکتریائی عصاره متانولی پیاز و برخی از پادزیست ها بر علیه تعدادی از باکتری‌های منتقله از مواد غذائی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 83-94

یونس نزابی؛ افشین جوادی


2. اثر عصاره متانولی نعناع و چوچاق بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر سویا در دمای 15درجه سانتیگراد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-36

فاطمه امینی؛ حمدالله مشتاقی؛ مریم عباس والی