1. اثر عصاره متانولی نعناع و چوچاق بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر سویا در دمای 15درجه سانتیگراد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-36

فاطمه امینی؛ حمدالله مشتاقی؛ مریم عباس والی