1. وروتوکسیژنیک اشریشیاکلی و اهمیت آن در بهداشت مواد غذایی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-28

مجتبی بنیادیان