1. بررسی اثر ضد میکروبی اسانس ریحان بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کولای و مخمر رودوتورلاروبرا

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 73-81

فریبا بخشی؛ حمید میرزائی؛ نارملا آصفی