1. بررسی امکان جایگزینی نیتریت و اسید اسکوربیک موجود در سوسیس با استفاده از پودر کرفس و آب زرشک تازه طی نگهداری در دمای 4 درجه

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 85-97

سید ابراهیم حسینی؛ ساناز سیفی نوفرستی؛ محمد رضا خانی