1. تعیین ترکیبات شیمیایی و حداقل غلظت ممانعت‌کنندگی و باکتری‌کشی اسانس نعناع دشتی (Mentha spicata) بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-19

کتایون مخیری؛ هادی کوهساری؛ سیده زهرا سیدالنگی


2. جداسازی و غربال‌گری باکتری‌‌های تولید کننده باکتریوسین از فراورده‌های لبنی بومی کرمان و بررسی فعالیت ضدباکتریایی باکتریوسین تولیدی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 69-79

محمد خدایی؛ شهلا سلطانی نژاد