1. بررسی اثر pH و غلظت های مختلف آبمیوه‌توت‌فرنگی بر قابلیت زنده‌مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پلانتاروم

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-34

طاهره بریموندی؛ وجیهه فدائی نوغانی