1. شناسایی ژن‌های حدت در سروتیپ O:3 باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا جدا شده از گوشت بوقلمون به روش PCR در شهرکرد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-10

عطیه حداد؛ الهه تاج بخش؛ مریم رئیسی