1. میزان آلودگی، کمیت و تنوع گونه‌ای باکتری‌های اسپوردار هوازی در ادویه‌ها و گیاهان معطر عرضه شده در تبریز

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-20

نسترن لسانی فر؛ شهرام حنیفیان