1. شناسایی فنوتپی و ژنوتیپی گونه‌های مختلف شیگلا از غذا براساس ژن IpaH و تعیین الگوی آنتی‌بیوتیکی جدایه‌ها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-65

نیما بهادر؛ ایما عجم پور