1. اثر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی عصاره سیر و اسانس گشنیز بر ویژگی‌های میکروبی و حسی فیله قزل‌آلا در طی نگهداری در یخچال

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-14

مریم فرومندی؛ محمدرضا خانی