مقالاتی که داوری آنها به پایان رسیده و در نوبت چاپ قرار دارند.
1. شناسه علمی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 0-0


2. شناسه

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 0-0


3. شناسنامه علمی شماره

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 0-0


4. شناسنامه علمی شماره

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 0-0


5. شناسنامه علمی زمستان 1397

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 0-0


6. شناسنامه علمی بهار 1398

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 0-0


7. شناسنامه علمی تابستان 1398

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0


8. شناسنامه علمی شماره 3 (پاییز 1398)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0


9. شناسنامه علمی- زمستان 1398

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 0-0


10. شناسنامه علمی- بهار 1399

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 0-0


11. شناسنامه علمی- تابستان 1399

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 0-0


12. مطالعه فراوانی ژن حدتhlyAباکتری لیستریا مونوسیتوژنز در سبزیجات تازه با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلی مراز

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-5

حسین مومنی؛ علی شریف زاده؛ معصومه بشیری


13. مطالعه تغییرات بار میکروبی، پوترسین و هیستامین در عضله ماهی شوریده (Otolithes ruber) در شرایط نگهداری در یخ

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-7

علی قربانی رنجبری؛ نازنین قربانی رنجبری؛ علیرضا گلچین منشادی؛ فاطمه قربانی رنجبری


14. شناسنامه مجله

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-3


15. تولید آب سیب پروبیوتیک با استفاده از دو نوع سیب قرمز و زرد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-10

ندا قضاوی؛ حمدالله مشتاقی؛ مجتبی بنیادیان


16. شیوع آلودگی به هیدروژن پراکساید در نمونه شیرهای استریل با ماندگاری بالا در بازار شهر اصفهان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 71-79

مریم میرلوحی؛ محمد باقر ملجئی؛ آذین پور خلیلی


17. شناسنامه مجله

دوره 2، شماره 1، بهار 1394


18. شناسنامه مجله

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394


19. شناسنامه علمی و فهرست مطالب

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395


20. شناسنامه علمی و فهرست مطالب

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395


21. شناسه علمی و فهرست مطالب

دوره 4، شماره 1، بهار 1396


22. شناسه علمی و فهرست

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396


23. شناسه و فهرست

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396


24. شناسنامه پاییز 1399

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399


25. فهرست مطالب

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-1