تعداد مقالات: 284

مقالاتی که داوری آنها به پایان رسیده و در نوبت چاپ قرار دارند.
1. شناسه علمی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 0-0


2. شناسه

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 0-0


4. شناسنامه علمی شماره

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 0-0


13. مطالعه تغییرات بار میکروبی، پوترسین و هیستامین در عضله ماهی شوریده (Otolithes ruber) در شرایط نگهداری در یخ

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-7

علی قربانی رنجبری؛ نازنین قربانی رنجبری؛ علیرضا گلچین منشادی؛ فاطمه قربانی رنجبری


14. شناسنامه مجله

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-3


15. تولید آب سیب پروبیوتیک با استفاده از دو نوع سیب قرمز و زرد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-10

ندا قضاوی؛ حمدالله مشتاقی؛ مجتبی بنیادیان


17. شیوع آلودگی به هیدروژن پراکساید در نمونه شیرهای استریل با ماندگاری بالا در بازار شهر اصفهان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 71-79

مریم میرلوحی؛ محمد باقر ملجئی؛ آذین پور خلیلی