دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالاتی که داوری آنها به پایان رسیده و در نوبت چاپ قرار دارند.

مروری

1. انگل های منتقله از ماهی: مروری بر انگلهای زئونوز گزارش شده از ماهی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

مهدی رئیسی


پژوهشی

2. Quantitative modeling of the public health risk impact of foodborne pathogens in Nigerian aquacultured catfish (Clarias gariepinus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1398

Imade Stanley؛ Faith Akinnibosun