بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی اسانس جعفری بر روی تعدادی از باکتری های عامل فساد و بیماری زای غذایی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

2 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 دانش آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

چکیده  در این مطالعه میزان ترکیبات فنلی اسانس جعفری شناسایی و همچنین اثر آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی آن در برابر هفت باکتری عامل فساد و بیماری‌ زای منتقله از غذا در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. پس از تهیه اسانس جعفری، میزان ترکیبات فنلی کل به‌ روش رنگ سنجی فولین سیوکالتیو و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی اسانس نیز به روش رنگ‌ زدایی بتاکاروتن اندازه‌ گیری شد. اثرات ضد میکروبی آن به‌صورت حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد و حداقل غلظت کشندگی باکتری با استفاده از روش میکرودایلوشن، علیه باکتری ‌های آلکالیژنز فکالیس، سراتیا مارسسنس، پروویدنسیا رتگری، کلبسیلا اکسیتوکا، استافیلوکوکوس اورئوس، شیگلا دیسانتری و لیستریا مونوسیتوژنز انجام شد. نتایج نشان داد که میزان فنل کل 45/0 ±18/8 میلی‌ گرم در گرم، معادل اسید گالیک و ظرفیت آنتی ‌اکسیدانی آن برابر 52/1 ±45 درصد بود. همچنین اسانس جعفری دارای اثر ضد میکروبی بر روی باکتری‌ های مذکور بوده و میزان حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد باکتری  بین 562/1 و 5/12 و حداقل غلظت کشندگی باکتری بین 125/3 و 25 میلی‌ گرم در میلی‌ لیتر بود. بنابراین اسانس جعفری به‌ دلیل داشتن مواد موثره‌ای نظیر ترکیبات فنلی دارای خاصیت آنتی ‌اکسیدانی و اثر ضد ‌میکروبی بوده و می‌ توان آن را به‌ عنوان یک ماده نگهدارنده در صنایع غذائی پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the antioxidant and antibacterial effects of Apium petroselinum essential oil on food spoilage and pathogenic

نویسندگان [English]

  • Reza Sharafati Chaleshtori 1
  • Mahmoud Rafieian Kopaei 2
  • Ali Sharafati Chaleshtori 2
  • Elham Salehi 3
چکیده [English]

  Abstract In this study, the total phenols and antioxidant activities of Apium petroselinum essential oil (APEO) were determined and it's antibacterial effects on seven food spoilage and pathogenic bacteria was in vitro studied. Having extracted the essential oil, the total phenols were determined colorimetrically and the antioxidant activities evaluated by bleaching of β-Carotene. Its antibacterial effects in the form of the minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC) were determined by Micro Dilution method against Alcaligenes faecalis, Providensia rettgeri, Serratia marcesens, Klebsiella oxitoka, Staphylococcus aureus, Shigella dysenteriae and Listeria monocytogenes. The results revealed that the amount of total phenols was 8.18±0.45 mg/g equivalent with Gallic acid and the antioxidant activities were 45±1.52 %. In addition, the APEO had antimicrobial effects on the above bacteria. The minimum inhibitory concentration (MIC) was between 1.562 and 12.5 and the minimum bactericidal concentration (MBC) was between 3.125 and 25 mg/ml. Therefore, APEO, because of having phenolic contents, enjoys antioxidant activities and antibacterial effects recommending as a suitable preservative in food industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Antibacterial
  • Apium petroselinum
  • food spoilage