مطالعه اثرات ضد قارچی اسانس گل بی‌مرگ (.Helichrysum arenarium L) بر رشد کاندیدا آلبیکنز و ساکارومایسز سرویسیه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

2 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

3 گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری‬ مواد غذایی جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران.

چکیده

چکیده   گل بی مرگ یک گیاه علفی چندساله، متعلق به خانواده آستراسه است که در بسیاری از کشورها جهت درمان سنتی بسیاری از بیماری ها از آن استفاده میشود. در این مطالعه، اسانس بخش های هوایی گیاه این گل به ‌روش تقطیر با آب به ‌کمک دستگاه کلونجر استخراج و تاثیر آن بر دو گونه مخمری کاندیدا آلبیکنز و ساکارومایسز سرویسیه به ‌روش میکرودایلوشن و در ده غلظت متفاوت بررسی شد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که اسانس گل بی مرگ تأثیر قابل توجهی در کاهش و حذف مخمرهای مورد بررسی دارد. اگرچه کاندیدا آلبیکنز با حداقل غلظت بازدارندگی 31/195 میکروگرم بر میلی لیتر و حداقل غلظت کشندگی 3125 میکروگرم بر میلی لیتر مقاومت بیشتری نسبت به ساکارومایسز سرویسیه نشان داد، به ‌طوری‌ که میزان رشد ساکارومایسز سرویسیه در تمام غلظت ها کم‌تر از کاندیدا آلبیکنز بود. نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس گل بی مرگ اثر ضد مخمری قابل توجهی دارد. بنابراین می توان از این گیاه به ‌عنوان یک عامل ضد قارچ (ضد مخمری) در صنایع غذایی و دارویی استفاده نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Antifungal activity of Helichrysum arenarium essential oil on growth of Candida albicans and Saccharomyces cereviciae

نویسندگان [English]

  • Hedyeh Davoudi Moghadam 1
  • Ali Mohamadi Sani 2
  • Masoumeh Mehraban Sangatash 3
1 Graduated from Food Science and Technology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran.
2 Department of Food Science and Technology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran.
3 Food Science and Technology Research Institute, ACECR, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Abstract Helichrysum arenarium L. is a perennial herbaceous plant that belongs to asteraceae family and traditionally used to treat various diseases in many countries. In this study, the essential oil from the aerial parts of the H. arenarium L. was extracted with hydro-distillation using a clevenger approach and then its antimicrobial effects was studied on the growth of two yeasts species, Candida albicans and Saccharomyces cereviciae, using micro-dilution method at ten different concentrations. The results of this study indicated that the essential oil of H. arenarium had significant effects on reducing and eliminating tested yeasts (P< 0.05) but C. albicans with MIC=195.31 and MFC=3125 μg/ml indicated more resistant than S.cereviciae so that growth of S. cereviciae in all concentrations was lower than that of the C. albicans. The results revealed that the essential oil of H. arenarium had a significant anti yeast activity (P<0.05); therefore, it can be used as an antifungal agent in the food and pharmaceutical industries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helichrysum arenarium
  • Essential oil
  • MIC
  • Yeast