گزارش آلودگی آب پرتقال پاستوریزه به باکتری Bacillus licheniformis

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

2 2. دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

چکیده

چکیده این تحقیق به‌ منظور جداسازی وشناسایی باکتری‌ هایی که قادر به تحمل شرایط پاستوریزاسیون آب پرتقال هستند، انجام شد. در این بررسی، 16 نمونه آب پرتقال تهیه و در شرایط استریل مورد مطالعه قرار گرفتند. مقدار 5/0 میلی‌ لیتر از نمونه در محیط اورنج سرم آگار، تلقیح و در دمای 43 درجه سانتی‌ گراد گرم‌خانه گذاری گردید و سویه ‌ها با استفاده از آزمون‌ های بیوشیمیایی شناسایی شدند. نتایج نشان داد که از 16 نمونه آب پرتقال، 2 نمونه آلوده به باکتری بودند. باکتری جدا شده از این نمونه ‌ها قادر به ‌رشد در دمای 50 درجه سانتی ‌گراد و تشکیل کیست در محیط اورنج سرم آگار بود. این جدایه پس از شناسایی با استفاده از آزمون‌ های سیستم طبقه ‌بندی لینه،‌گونه Bacillus licheniformis تشخیص داده شد. باکتری مذکورعلی ‌رغم بیماری ‌زا نبودن، ممکن است در شناسایی اولیه با باسیل ‌های موجود در آب میوه که عامل فساد هستند اشتباه گرفته شود، لذا باید آزمون‌ های متمایز کننده‌ ای را برای جداسازی آن‌ از آلیسایکلویاسلوس‌ ها انجام داد تا آب میوه تولیدی به ‌اشتباه آلوده گزارش نشود. به‌ علاوه جداسازی این باکتری نشان دهنده نامناسب بودن شرایط اعمال شده برای از بین بردن باکتری‌های موجود در آب میوه است و ممکن است امکان رشد باکتری‌ های عامل فساد آب میوه نیز فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A report on pasteurized orange juice contamination with Bacillus licheniformis

نویسندگان [English]

  • Hossein Motamedi 1
  • Amir TajBakhsh 2
1 Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
2 Graduated of MSc. Of Biology, Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Abstract Presence of the Fruit juice spoilage bacteria, including Bacillus spp., can be problematic in fruit juice industry. The aim of this study was to isolate and identify the bacteria being able to tolerate orange juice pasteurization conditions. In this study, 16 samples of orange juice were prepared and investigated in sterile conditions. 0.5 ml of each sample was inoculated in orange serum agar medium and incubated at 43 °C. The isolates were identified using biochemical and antibiogram tests. As a result, From 16 prepared samples, 2 samples were contaminated with bacteria. The bacterium isolated from these samples was able to grow at up to 50 °C on Orange Serum agar. This isolate was then identified as Bacillus licheniformis using the classification system of Linnaeus. Despite of having no pathogenic nature and producing the spores resistant to temperature and acid, Bacillus licheniformis is of great importance according to the viewpoint that it can be mistaken in primary detection by Bacillus of fruit juice which are the spoilage agents and differentiated tests should be done to separate them from Alicyclobacillus spp. for preventing from presenting wrong report. Furthermore, the isolation of these bacteria indicates the inappropriateness of processing conditions to eliminate bacteria from fruit juice that may provide possibilities for growth of fruit juice spoilage bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • microbial spoilage
  • fruit juice
  • Bacillus licheniformis