بررسی میزان تأثیر نانو اسانس‌های گیاه زیره سبز و مرزه بر روی گونه‌های آسپرژیلوس جدا شده از پودر ماهی تولیدی کارخانجات استان مازندران

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه قارچ شناسی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

2 2. گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

3 3. گروه سم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 4. گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده آلودگی با انواع قارچ‌ های مولد مایکوتوکسین علاوه بر کاهش تولید محصولات کشاورزی، خسارت ‌های جبران ناپذیری را بر سلامت و بهداشت جامعه وارد می‌کند. آسپرژیلوس ‌ها از مهم‌ترین قارچ ‌های موجود در محیط می‌ باشند که تقریباً در همه ترکیبات و مواد آلی قابلیت رشد دارند و کنیدی آن‌ها به مقدار فراوان در آب، خاک و هوا پراکنده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر مهاری نانواسانس ‌های گیاه زیره سبز و مرزه بر گونه‌ های آسپرژیلوس جدا شده از پودر ماهی تولید شده در کارخانجات استان مازندران بود. در این بررسی 12 جدایه آسپرژیلوس از 89 نمونه پودر ماهی جدا گردید. اثر مهارکنندگی نانو اسانس‌ ها به ‌روش ریز رقت انجام شد که بیشترین و کم‌ترین مقدار مربوط به آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس نیدولانسبود. میزان حداقل غلظت بازدارندگی از رشد در مورد گونه ‌های مختلف در محدوده 56/1 تا 25/6 و حداقل غلظت کشندگی قارچ در محدوده 12/3 تا 25 میکروگرم در میلی لیتر قرار داشت.نتایج آزمایشات حداقل غلظت ممانعت کننده از رشدنشان دهنده تاثیر بالای نانواسانس‌ ها بر روی گونه ‌های آسپرژیلوسمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of Cuminum ciminum and Satureja hortensis nano essences on isolated Aspergillus species from fish meal produced by factories in Mazandaran Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Mahsa Enayati 1
  • Alireza Mokhtari 2
  • Mansour Bayat 1
  • Afshin Mohsenifar 3
  • Reza Khansari 4
1 Department of Mycology, Faculty of Veterinary Specialized Sciences, Tehran Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Specialized Sciences, Tehran Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Toxicology, Faculty of Medical Sciences, TarbiatModares University, Tehran, Iran.
4 Departement of physiology, Faculty of Veterinary Specialized Sciences , Sciences and Research Branch , Islamic Azad University, Tehran , Iran.
چکیده [English]

Abstract The fungi producing mycotoxins reduce production of agricultural crops and cause irreparable loses to public health. Aspergillus is one of the most important fungi in the environment being capable to grow in nearly all compounds and organic materials and their conidia are substantially scattered in the water, soil and air. Cuminum ciminum and Satureja hortensis are Iranian herbal medicines having many therapeutic effects. The aim of this study was to evaluate the inhibitory effect of Cuminum and Satureja nano essences on Aspergillus species isolated from fish meal produced by factories in Mazandaran Province. Twelve Aspergillus species isolated from 89 fish meal samples and inhibitory effect of Cuminum and Satureja nano essences were evaluated by micro dilution. The highest and least numbers were related to Aspergillus fumigatus and Aspergillus nidulance, respectively. The MIC and MFC foe different species was in the range of 1.56-6.25 and 3.12-25 μg ml-1. The results revealed the high effectiveness of the nano essence on Aspergillus species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspergillus
  • nano essences
  • Satureja hortensis
  • Cuminum ciminum