بررسی آلودگی برخی انواع آب میوه به باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس با استفاده از روش PCR و RFLP

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیستشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

چکیده

چکیده آلیسایکلوباسیلوس باکتری اسپوردار و مقاوم به‌ گرماست که موجب تغییر مزه و بوی آب‌ میوه می‌شود و خسارات قابل توجهی را به ‌صنایع آبمیوه سازی وارد می ‌سازد. هدف از این تحقیق شناسایی این باکتری از آب‌میوه ‌های مختلف با واکنش زنجیره‌ای پلیمراز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی بود. برای این منظور،پس از انتقال به محیط کشت و گرم‌خانه گذاری،استخراج DNAوواکنش زنجیره‌ای پلی مرازبر روی نمونه‌ ها صورت گرفت.نتایج حاکی از آلودگی 5 نمونه از مجموع 24 نمونه بررسی شده بود.پس از برش با آنزیم EcoR1و انجام الکتروفورز باندهایی واضح در نواحی 118 و 528 جفت بازی مشاهده شد که این حالت مطابق با الگویRFLPحاصل از باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس می‌باشد. با توجه به نتایج این تحقیق می ‌توان بیان کرد که آلودگی به این باکتری در صنایع تولید آب‌میوه مشکل ساز است و برای تشخیص آن تکنیک PCRبا دقت بالا، موجب کاهش هزینه ‌ها و صرفه ‌جویی در زمان می‌ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on bacterial contamination of fruit juice with Alicyclobacillus acidoterrestris using PCR and RFLP

نویسندگان [English]

  • Hossein Motamedi 1
  • Amir TajBakhsh 2
1 Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
2 Graduated of MSc. of Microbiology, Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract Alicyclobacillus is an endospore forming and heat resistant bacterium that can cause changes in odor and color of fruit juice and make significant losses to juice industries. The purpose of this study was to identify this bacterium from different juices by PCR using specific primers. To do so, DNA extraction and PCR was done after culture and incubation. Of 24 tested samples, 5 cases were examined. As a consequence of enzymatic digestion with EcoR1 and electrophoresis, 118 and 528 bp fragments were obtained that are in accordance with RFLP pattern of Alicyclobacillus acidoterrestris. With regard to the obtained results, it can be claimed that contamination to this bacterium makes some problems in fruit juice industry. To diagnosis it better, PCR with high sensitivity can be used since it reduce the expenditures and save the time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alicyclobacillus
  • fruit juice spoilage
  • PCR
  • thermophilic bacterium