مقایسه اثر نانوسیل و آب اکسیژنه در کاهش بار اشریشیاکلی سطح پوسته تخم مرغ

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 دانش آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران.

چکیده

چکیده در این مطالعه سعی شده است کارایی دو ترکیب ضدعفونی کننده ی نانوسیل D2 و آب اکسیژنه جهت کاهش بار میکروبی پوسته تخم مرغ مورد مقایسه قرار گیرد. در این راستا تعداد 90 عدد تخم مرغ تهیه گردید و به 3 گروه تقسیم شدند. درگروه اول نانوسیل، در گروه دوم آب اکسیژنه و در گروه سوم آب مقطر استریل (به عنوان کنترل منفی) بر روی تخم مرغ‌های تهیه شده اسپری گردید. پس از 30 دقیقه تخم مرغ‌ها شکسته و تمام پوسته به قطعات کوچک خرد شده و با اضافه سازی نرمال سالین مورد کشت میکروبی قرارگرفت. پس از تهیه رقت‌های مختلف، مطابق روش‌های معمول باکتری شناسی به شناسایی و شمارش کلنی‌های اشریشیاکلی پرداخته شد. نتایج نشان داد تعداد کلنی‌های اشرشیا کلی در گروه‌ های در معرض قرار گرفته با آب اکسیژنه و نانوسیل اختلاف معنی ‌داری ندارند. همچنین تعداد کلنی‌ های اشرشیا کلی در تخم مرغ‌ های در معرض قرار گرفته با آب اکسیژنه و نانوسیل به طور معنی دار کمتر از گروه کنترل می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد نانوسیل می‌تواند در ضدعفونی تخم مرغ کارایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Nanosil and hydrogen peroxide in reducing of Escherchia coli population on egg shell surface

نویسندگان [English]

  • Majid Gholami-Ahangaran 1
  • Mohsen Jafarian-Dehkordi 1
  • Mazyar Haj-salehi 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Graduated of Veterinary Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Abstract In this study the efficiency of two commercial anti-bacterial compounds comprising hydrogen peroxide and Nanosil D2 for reducing of bacterial population on egg shell surface was compared. Thus, 90 eggs were prepared and divided into 3 groups. In first group, Nanosil, in second group, hydrogen peroxide and in third group sterile water (as control) were sprayed on outer surface of egg shell. After 30 minutes, crushed egg shells were cultured. After preparation of serial dilution, Escherichia coli colonies were identified and counted according to usual bacteriological procedures. The results revealed there are no significant differences in amount of E. coli colonies between eggs exposed to Nanosil and hydrogen peroxide. The eggs exposed to Nanosil and hydrogen peroxide showed significant lower infectivity comparing to the control group. Thus, it seems that Nanosil can be used as a disinfectant of eggs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • egg contamination
  • Nanosil
  • hydrogen-peroxide
  • Escherichia coli