ارزیابی وضعیت میکروبی عرقیات گیاهی عرضه شده در کاشان در سال 1391

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

چکیده در ایران، عرقیات گیاهی یکی از فراورده دارویی سنتی بوده و به‌ طور گسترده مصرف می‌شوند. لذا ایمنی میکروبی این محصولات از نظر سلامت عمومی حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی میکروبی عرقیات گیاهی عرضه شده در شهرستان کاشان در سال 1391 بود. در این مطالعه توصیفی مقطعی طی سال 1391، تعداد 132 نمونه از عرقیات گیاهی (27 نمونه سنتی، 105 نمونه صنعتی) از مراکز عرضه آن و به آزمایشگاه منتقل شد. سپس آزمون‌های میکرو‌‌بی بر‌‌‌اساس استاندارد ملی ایران برای شمارش کلی باکتری‌های هوازی، شمارش کپک و مخمر، شناسایی کلی‌فرم‌ها، انتروکوکوس، سودوموناس آئروژینوزا و کلستریدیوم‌های احیاء کننده سولفیت صورت گرفت. نتایج نشان داد که هیچ کدام از نمونه‌های عرقیات گیاهی سنتی و صنعتی تولید شده به کلی‌فرم‌ها، اشریشیاکلی و کلستریدیوم‌های احیاء کننده سولفیت آلوده نبودند. به ترتیب 52/51% و 6/11% نمونه ها شمارش بیش از حد استاندارد باکتری های مزوفیل و مخمر را نشان دادند. هم‌چنین تعداد 57 نمونه از عرقیات گیاهی صنعتی (29/54%) و 4 نمونه (89/14%) از عرقیات گیاهی سنتی براساس استاندارد ملی ایران قابل مصرف بودند. بر‌اساس نتایج به‌دست آمده و آلوده بودن تعدادی از این فراورده‌ها به کپک، مخمر و شمارش بالای باکتری‌های مزوفیل هوازی، پیشنهاد می‌گردد از پاستوریزاسیون، مواد بسته‌بندی مناسب و رعایت شرایط بهداشتی در زمان تولید عرقیات گیاهی جهت کاهش این مخاطرات استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microbial evaluation of herbal waters distributed in Kashan 2012

نویسندگان [English]

  • Navid Mazroi Arani 1
  • Reza Sharafati Chaleshtori 2
1 Food and Hygiene Control Laboratory, Deputy of Food and Drug, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I.R. Iran.
2 Research Center for Biochemistry and Nutrition in Metabolic Diseases, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I.R. Iran.
چکیده [English]

Abstract In Iran, herbal waters are as traditional medicinal products and are widespreadly consumed. Therefore, microbial quality of these products in terms of public health is important. The aim of this study was evaluation of microbial quality of Herbal waters distributed in Kashan 2012. In this descriptive study, the number of 132 herbal waters samples (27 traditional samples and 105 industrial samples) distributed in Kashan during 2012 year were purchased and transferred to laboratory. Then microbial tests such as total aerobic bacterial count, mold and yeast count, total coliforms, detection of enterococcus, Pseudomonas aeruginosa and sulphite reducing clostridia were evaluated based on national standard of Iran. The results showed that any one samples not contaminated to coliforms, E. coli and Sulphite reducing clostridia. 51.52% and 11.6% of samples were demonstrated total mesophilic bacteria and yeast counts more than the standard, respectively. Also, based on national standard of Iran, 57 industrial herbal waters samples (54.29%) and 4 traditional herbal waters samples were usable. Based on obtained results and contamination of some of these products to mold and yeast as well as high count of total aerobic mesophilic bacteria, pasteurization, good packaging material and good hygiene in processing procedure is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hygiene
  • bacterial count
  • Clostridium
  • Enterococcus