خواص ضد باکتریایی اسانس برگ شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L. Hérit) بر میکروارگانیسم های بیماری زای مواد غذایی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

2 1. گروه صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

3 آزمایشگاه آلاینده های سمی، سازمان غذا و دارو، تهران، ایران.

چکیده

چکیده استفاده از پتانسیل مواد طبیعی به‌عنوان افزودنی‌های غذایی به‌ خصوص با توجه به ‌خواص ضد میکروبی آن‌ها جهت کاهش استفاده از نگهدارنده‌های شیمیایی در تولید مواد غذایی، بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش خواص ضد باکتریایی اسانس برگ شمعدانی عطری در شرایط آزمایشگاهی بر روی باکتری ‌های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی، سالمونلا انتریتیکا و لیستریا مونوسیتوژنز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور به‌ میزان 4 میلی ‌لیتر اسانس برگ شمعدانی عطری توسط دستگاه کلونجر تهیه و سپس حداقل غلظت بازدارندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی به ‌روش ریز رقت بررسی شد. نتایج نشان داد که مقدار حداقل غلظت بازدارندگی برای استافیلوکوکس اورئوس و اشریشیا کلی  یکسان و برابر با 5/62 میلی‌ گرم بر لیتر و برای سالمونلا انتریتیکابرابر با 125 میلی ‌گرم بر لیتر بود. هم‌چنین حداقل غلظت کشندگی برای لیستریا مونوسیتوژنز 25/31 میلی‌ گرم در میلی ‌لیتر تعیین شد. نتایج این بررسی نشان داد که باکتری ‌های گرم مثبت در برابر اسانس برگ شمعدانی از حساسیت بالاتری نسبت به باکتری‌ های گرم منفی برخوردارند و حساس‌ترین میکروارگانیسم آزمون شده نسبت به اسانس برگ شمعدانی عطری به‌ترتیب  لیستریا مونوسیتوژنز،استافیلوکوکوس اورئوس،اشریشیا کلی و سالمونلا انتریتیکا بودند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که استفاده از اسانس برخی گیاهان زینتی برای مهار باکتری ‌ها می‌تواند در تحقیقات بعدی رویکرد مناسبی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibacterial characteristics of Pelargonium graveolens L. Hérit essential oil against food-borne pathogens

نویسندگان [English]

  • Hoda Mohammadzade 1
  • Ali Mohammadi Sani 2
  • Shahram Shoeibi 3
1 Department of Food Industries, Qouchan Branch, Islamic Azad University, Qouchan, Iran
2 Department of Food Industries, Qouchan Branch, Islamic Azad University, Qouchan, Iran.
3 Toxic Contaminator Laboratory, Food and Drug Organization, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract Using the potential of natural materials as special food additives for reducing the use of chemical preservatives in production of food stuff, considering their antimicrobial properties, is of great importance. In this research, the in vitro antibacterial effects of Pelargonium graveolens essential oil on Staphylococcus aureus, Escherichia Coli, Salmonella enterica and Listeria monocytogenes were studied. To do so, 4ml of the essence was prepared using Clevenger. Afterward, MIC and MBC were determined. MIC of S. aureus and E. coli was equal to 62.5 ppm and this figure for S. enterica and L. monocytogenes was 125 and 31.25 ppm, respectively. The results showed that, comparing to gram-negative bacteria, the gram-positive bacteria were more sensitive to this essential oil. The most sensitive tested microorganisms were L. monocytogenes, S. aureus, E. coli, and S. enterica. Finally, we found that the use of some ornamental plants for inhibiting bacteria can be a helpful approach in future researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro dilution
  • Pelargonium graveolens
  • Essential oil
  • MIC
  • MBC