مقایسه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و کشت برای تشخیص سودوموناس آئروجینوزا و اشریشیاکلی در آب‌های معدنی و آشامیدنی بسته بندی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 . اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران.

2 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

3 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

چکیده هدف از انجام این مطالعه، بررسی وجود سودوموناس آئروجینوزا و اشریشیاکلی در آب‌ های معدنی و آشامیدنی بسته بندی شده با استفاده از دو روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و کشت میکروبی بود. در این مطالعه 142 نمونه آب بسته بندی شده از انواع مختلف از کارخانجات تولیدی فعال در استان‌های مختلف کشور جمع آوری شد. جداسازی و تشخیص باکتری سودوموناس آئروجینوزا و اشرشیاکلی با دو روش کشت میکروبی و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز انجام و نتایج مقایسه شد. آلودگی به اشریشیاکلی در ‌روش PCR، در 12 نمونه (6/14%) آب معدنی مثبت ارزیابی شد در صورتی‌که در کشت میکروبی تمامی نمونه‌ها منفی بودند (000/0p=). نتایج حاصل از بررسی آلودگی به اشرشیاکلی در نمونه‌های آب آشامیدنی بر اساس روش PCR و کشت میکروبی، منفی بود. آلودگی به سودوموناس آئروجینوزا نیز در روش PCR و کشت، بترتیب در10 (1/12%) و 7 نمونه (5/8%) آب معدنی مثبت بود. (176/0p=). این میزان در آب آشامیدنی در روش‌ های PCR و کشت برابر با 2 (3/3%) و صفر بود. (496/0p=). نتایج مطالعه حاضر نشانگر این است که روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز می‌تواند تشخیصی با حساسیت و اختصاصیت بالا، آسان و سریع جهت شناسایی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of PCR and culture for diagnosis Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli in packed Mineral water & drinking water

نویسندگان [English]

  • Mahvash Pooyan 1
  • Abbas Doosti 2
  • Hamidreza Kabiri 2
  • Fatemeh Drees 3
1 Institute of Standards and Industrial Research, Shahrekord, Iran.
2 Biotechnology Research Center, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
3 Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Abstract The aim of the present study was to examine the presence of P. aeruginosa and E. coli in packed mineral and drinking water by using Polymerase Chain Reaction and microbial culture methods. In this study, 142 packed water samples were collected from active productive factories in various Provinces. Isolating and diagnosing the bacteria P. aeruginosa and E. coli were done by microbial culture and Polymerase Chain Reaction and the results were compared. E. coli contamination in PCR method, were evaluated as positive in 12 samples (14.6%) of mineral water, while all the samples in the microbial culture were negative (p=0.000). The results of study the contamination to E. coli in drinking water samples were negative based on PCR and microbial culture methods. Contamination of Pseudomonas aeruginosa was positive in 10 samples (12.1%) and 7 samples (8.5%) based on PCR and microbial culture methods, respectively (p=0.176). This value was 2 (3.3%) and 0 in drinking water by PCR and culture method, respectively (p=0.496). The results of this study indicates that Polymerase Chain Reaction can be high sensitive, specific, fast and easy method for identification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pseudomonas aeruginosa
  • Escherichia coli
  • PCR
  • culture