مطالعه اثر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica) برممانعت از رشد باکتری لاکتوکوکوس گارویه در گوشت قزل آلای رنگین کمان در دمای یخچال

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشکده علوم و صنایع غذائی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ضد میکروبی مرزه خوزستانی (‏Satureja khuzestanica‏) بر باکتری‌ لاکتوکوکوس گارویه و نیز بر برخی شاخص‌ های فساد فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در دمای 4 درجه و به ‌مدت 18 روز انجام پذیرفت. به این منظور از غلظت‌ های50/0،  25/0، 12/0، 06/0 میکروگرم در گرم فیله مرزه خوزستانی استفاده گردید. بر اساس نتایج، بیشترین بار میکروبی در طول آزمایش در گروه شاهد و کمترین میزان در گروه‌ حاوی 5/0 میکروگرم در گرم مرزه خوزستانی مشاهده گردید (P≤0.05). نتایج همچنین نشان ‌دهنده افزایش شاخص‌ های فساد در انتهای دوره آزمون نسبت به میزان اولیه بود که در مورد درصد پروتئین اختلاف معنی داری در بین گروه‌ های مختلف مشاهده می‌ شود (P≤0.05). بطور کلی نتایج این بررسی نشان داد که اسانس‌ این گیاه منجر به کاهش جمعیت باکتری لاکتوکوکوس گارویهدر فیله ماهی شده است به ‌طوری‌که غلظت 5/0 میکروگرم در گرم مرزه خوزستانی دارای بیشترین اثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effect of Satureja khuzestanica essential oil on the growth of Lactococcus garvieae in rainbow trout fillet at the refrigerator temperature

نویسندگان [English]

  • Mahsa Ansari 1
  • Mehdi Soltani 2
  • Ebrahim Hosseini 3
  • Abolghasem Kamali 2
1 Graduated of Fisheries Sciences, College of Agriculture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Faculty of Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract This research was done with the aim of study of the antimicrobial effects of Satureja khuzestanica on Lactococcus garvieae and on some spoilage characteristics of rainbow trout fillet in 4°C during 18 days of storage. To do so, 0.06, 0.12, 0.25 and 0.5 µg g-1concentration of the essential oil were added to the fillets. According to the results, the highest microbial load was observed in the control group and the lowest was observed in the fillets contained 0.5 µg g-1 of the essential oil (P≤0.05). The results also showed an increase in spoilage characteristics of the fillets at the end of the experiment showing a statistical difference for protein content (P≤0.05). The results of this study revealed that S.khuzestanica results in the reduction of L. garvieaein fish fillets as the concentration of 0.5 µg g-1 was the most effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saturejakhuzestanica
  • Lactococcusgarvieae
  • microbial spoilage
  • chemical spoilage
پزشک، سمانه.، رضایی، مسعود و حسینی، هدایت. (1390). اثر ضد باکتریایی و ضد اکسیداسیونی عصاره موسیر بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری سرد. مجله علوم تغذیه و صنایع غدایی ایران، دوره 6 ، شماره 2، صفحه 11-19
پژوهی الموتی، محمدرضا.، تاجیک، حسین.، آخوندزاده، افشین.، گندمی، حسن.، احسانی، علی و شکوهی ثابت جلالی، فرنود. (1389). ارزیابی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia) و دانه زیره سبز (Cuminum cyminum)  به تنهایی و توام با نیسین. مجله پزشکی ارومیه، دوره 21، شماره 4، صفحه 33-45
سازمان ملی استاندارد ایران (1382). گوشت و فرآورده های آن– تعیین مقدار خاکستر کل –روش آزمون (تجدید نظر). استاندارد شماره 744.
سازمان ملی استاندارد ایران (1393). اندازه‌گیری پروتئین تام در گوشت و فرآورده‌‌‌‌‌های آن–روش آزمون (تجدید نظر). استاندارد شماره 924.
سازمان ملی استاندارد ایران (1392). روش اندازه گیری چرب آزاد گوشت و فرآورده های آن–روش آزمون (تجدید نظر). استاندارد شماره 743.
سلطانی، مهدی.، رئیسی، مهدی.، گودرزی، محمد علی.، مومنی، منوچهر و ممتاز، حسن. (1391). تعیین فراوانی لاکتوکوکوس گارویه عامل بیماری لاکتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان چهارمحال و بختیاری و تعیین توالی ژن 16S rRNA جدایه­های حاصله. مجله دامپزشکی ایران، دوره 8، شماره 1، صفحه 61-67
شعبانپور، بهاره.، ذوالفقاری، مهدی.، فلاح زاده، ساناز و علی پور، غلامحسین. 1390. اثر عصاره آویشن شیرازی (Zataria multiflora ) بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss شور شده سبک و بسته بندی شده در خلاء در شرایط یخچال. ارزیابی میکروبی، شیمیایی و خصوصیات حسی، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره 1، شماره 33، صفحه 1-11.
کریم، گیتی. (1374). آزمون­های میکروبی مواد غذائی. انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 52-85.
مظفریان، ولی الله. (1375). فرهنگ نامه گیاهان ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، صفحه 25-40.
Akbari-Shahabi, Sh., Assmar, M., Massiha, A., Ghaemi, N., Issazadeh, Kh., and Shokri-Fashtali, S. 2014.
 
Evaluation of Antibacterial Activity of Satureja khuzestanica essential oil against standard and isolated strains of Listeria monocytogenes. Zahedan J Res Med Sci. 16: 38-41.
Austin, B., and Austin, D.A. 1999. Bacterial Fish Pathogens. Disease of Farmed and Wild Fish. 4rd ed. Bristol, UK.
Barat, J.M., Gallart-jornet, L., Andres, A., Akse, L., Carlehog, M., and Skjerdal, O.T. 2006. Influence of cod freshness on the salting, drying and desalting stage. J Food Eng. 73: 9-19.
Egan, H., Kirk, S., Sawyer, R. 1997. Pearson’s chemical Analysis of Foods. 9th edition. Churchill Livingtone, Edingburgh, Scotland, UK.
Goulas, A.E., and Kontominas, M.G. 2007. Combined effect of light salting, modified atmosphere packaging and oregano essential oil on the shelf-life of sea bream (Sparus aurata). Biochemical and sensory attributes. J Food Chem, 100: 287-296.
Omidbeygi, M. Barzegar, M., Hamidi, Z. and Naghdibadi, H. 2007. Antifungal activity of thyme, summer savory and clove essential oils against Aspergillus flavus in liquid medium and tomato paste. Food Control, 18: 1518-1523.