مطالعه استفاده از نیسین در کنترل رشد استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده در این مطالعه اثر غلظت‌ های مختلف نیسین (0، 25/0، 5/0 و 75/0 میکروگرم بر میلی‌ لیتر) علیه باکتری‌ های زئونوز استرپتوکوکوس‌اینیایی و لاکتوکوکوس‌گارویه در فیله ماهی قزل ‌آلا در دمای یخچال مورد بررسی قرار گرفت. استرپتوکوکوس‌اینیایی (GQ850377) و لاکتوکوکوس‌گارویه(Ir-170A856bp)به صورت لیوفیلیزه شده از بخش بهداشت و بیماری ‌های آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه شدند و پس از تعیین دوز تلقیح هر دو باکتری (108× 4/1 و107×2/9 واحد تشکیل دهنده کلونی در هر میلی ‌لیتر) و آماده ‌سازی محلول نیسین، تلقیح باکتری‌ ها به فیله ماهی انجام شد. نتایج نشان دادند که غلظت‌ های مختلف نیسین در کاهش هر دو باکتری دارای تفاوت معنی ‌دار نسبت به گروه شاهد بودند (P<0.05). بیشترین اثر ممانعت از رشد باکتری در غلظت 75/0 میکروگرم بر میلی ‌لیتر نیسین به میزان 77/65 درصد علیه لاکتوکوکوس‌گارویه و 88/60 درصد علیه استرپتوکوکوس‌اینیاییمشاهده شد به طوری که نتایج نشان داد نیسین می‌تواند به عنوان یک ماده نگهدارنده در کنترل باکتری ‌های بیماری ‌زای مواد غذایی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on use of Nisinto to control Streptococcus iniae and Lactococcusgarvieae in rainbow trout fillet

نویسندگان [English]

  • Laleh Roomiani 1
  • Azadeh Mahmoodi 2
  • Mansoureh Ghaeni 1
  • Sara Ahmadi 1
1 . Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 . Department of Fisheries, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract In this study, effect of different concentrations of nisin(0, 0.25, 0.5 and 0.75 µg/ ml) were conducted against zoonotic bacteria Streptococcus iniae and Lactococcusgarvieae in fish fillet of rainbow trout (Oncorhynchusmykiss) in refrigerator storage. Lyophilized cultured of S. iniae (GQ850377) and L. garvieae (Ir-170A856bp) were obtained from Department of Aquatic Health and Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran, and were used in this study. After determination of incubation dose of two bacteria (1.4×108 and 9.2×107 CFU/ ml) and preparation of nisin solution, incubation of bacterial was done in fish fillets. The results revealed that different concentrations of nisin were statistically different in reduction of bacteria comparing with control group (P<0.05). The highest inhibitory effect was observed in 0.75 µg/ ml 65.77% on L. garvieae and 60.88 % on S. iniae. Thatresults showed that nisin, as a preservative, can be effective in control of food-borne bacteria in foodstuff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Streptococcus iniae
  • Lactococcusgarvieae
  • nisin
  • Oncorhynchusmykiss
عبدالله زاده، اسماعیل.، رضایی، مسعود.، حسینی، هدایت و صفری، رضا. (1390). تأثیر نایسین و اسانس آویشن شیرازی به تنهایی و توأم با یکدیگر بر جمعیت لیستریا مونوسیتوژن تلقیح شده در گوشت چرخ شده ماهی فیتوفاگ. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال ششم، شماره 4. صفحه 29-23.
Abdollahzadeh, E., Rezaei, M., and Hosseini, H. 2014 Antibacterial activity of plant essential oils and extracts: The role of thyme essential oil, nisin, and their combination to control Listeria monocytogenes inoculated in minced fish meat. Food Control. 35: 177-183.
Bowker, J.D., Ostland, V.E., Carty, D., and Bowman, M.P. 2010. Effectiveness of Aquaflor (50% Florfenicol) to Control Mortality Associated with Streptococcus iniae in Freshwater-Reared Sub adult Sunshine Bass.  J Aquatic Anim Health. 22:254–265.
Buchanan, J.T., K.M., Colvin, M.R., Vicknair, S.K., Patel, A., Timmer, M., and Nizet, V. 2008. Strain-associated virulence factors of Streptococcus iniae in hybrid-striped bass. Vet Microbiol. 131:145–153.

Choi, W.M., Lam, C.L., Mo, W.Y., Cheng, Z., Mak, N.K., Bian, Z.X., and Wong, M.H. 2014. Effects of the modified Huanglian Jiedu decoction on the disease resistance in grey mullet (Mugil cephalus) to Lactococcus garvieae. Marine Poll Bull. 85: 816-823.

El- Aamri, F., Caballero, M.J., Real, F., Acosta, F., Deniz, S., Roman, L., and Padilla, D. 2014. Streptococcus iniae in Gilthead Seabream (Sparus aurata, L.) and Red Porgy (Pagrus pagrus, L.). Vet Pathol. 2: 510-514.

 
Elliott, J.A., and Facklam, R.R. 1996. Antimicrobial susceptibilities of Lactococcus lactis and Lactococcus garvieae and a proposed method to discriminate between them. Clin Microbiol. 34: 1296-1289.

Fadaeifard, F., Momtaz, H., Rahimi, E. and Mirzakhani, A. 2012. Detection of Streptococcus iniae and Lactococcus garvieae by multiplex polymerase chain reaction (PCR) in some rainbow trout farms of Iran. Afr J Biotechnol. 11: 260-263.

Keirstead, N.D., Brake, J.W., Griffin, M.J., Halliday-Simmonds, I., Thrall, M.A., and Soto, E. 2014. Fatal Septicemia Caused by the Zoonotic Bacterium Streptococcus iniae During an Outbreak in Caribbean Reef Fish. Vet Pathol. 51: 1035-1041.

Liu, H., Pei, H., Han, Zh., Feng, G., and Li, D. 2015. The antimicrobial effects and synergistic antibacterial mechanism of the combination of ε-Polylysine and nisin against Bacillus subtilis. Food control. 47: 444-450.

Milani, J.E., Aziz, R.K., Locke, J.B., Dahesh, S., Nizet, V., and Buchanan, J.T. 2010. The novel polysaccharide deacetylase homologue Pdi contributes to virulence of the aquatic pathogen Streptococcus iniae. Microbiol. 156: 543-554.
Moosavy, M.H., Akhondzadeh Basti, A., Misaghi, A., Zahraei Salehi, T., Abbasifar, R., Ebrahimzadeh Mousavi, H.A., Alipour, M., Emami Razavi, N., Gandomi, H., and Noori, N. 2008. Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential oil and nisin on Salmonella typhimurium and Staphylococcus aureus in a food model system and on the bacterial cell membranes. Food Res Int. 41: 1050–1057.
Pol, I.E., and Smid, E.J. 1999. Combined action of nisin and carvacrol on Bacillus cereus and Listeria monocytogenes. Appl Microbiol. 29: 166-170.
Prudencio, C.V., Mantovani, H.C., Cecon, P.R., and Vanetti, M.C.D. 2014. Differences in the antibacterial activity of nisin and bovicin HC5 against Salmonella typhimurium under different temperature and pH conditions. Appl Microbiol. 118: 18-26.
Raju, C.V., Shamasundar, B.A., and Udupa, K.S. 2003. The use of nisin as a preservative in fish sausage stored at ambient (28 ± 2 °C) and refrigerated (6 ± 2 °C) Temperatures. Food Sci Technol. 38: 171–185.
Razavi Rohani, S.M., Moradi, M., Mehdizadeh, T., Saei-Dehkordi, S.S., and Griffiths, M.W. 2011. The effect of nisin and garlic (Allium sativum L.) essential oil separately and in combination on the growth of Listeria monocytogenes. Food Sci Technol. 44: 2260-2265.
Rogers, L.A., and Whittier, E.O. 1928. Limiting factors in the lactic fermentation. Bacteriol. 16: 28-32.
Roomiani, L., and Rokni, N. 2015. Study of inhibition effect of Cuminum cyminum essential oil and Nisin on the growth of Streptococcus iniae in fillets of Rainbow trout using Hurdle Technology. J Food Sci Technol. 48: 37-46.
Solomakos, N., Govaris, A., Koidis, P., and Botsoglou, N. 2008. The antimicrobial effect of thyme essential oil, nisin, and their combination against Listeria monocytogenes in minced beef during refrigerated storage. Food Microbiol. 25: 120-127.
Soltani, M., Ghodratnama, M., Ebrahimzadeh-Mosavi, H.A., Nikbakht-Brujeni, G., Mohamadian, S., and Ghasemian, M. 2014. Shirazi thyme (Zataria multiflora Boiss) and Rosemary (Rosmarinus officinalis) essential oils repress expression of sag A, a streptolysin S-related gene in Streptococcus iniae. Aquaculture. 430: 248-252.
Stergiou, V.A., Thomas, L.V., and Adams, M.R. 2006. Interactions of nisin with glutathione in a model protein system and meat. Food Prot. 69: 951-956.
Woo, P.T.K., and Bruno, D.W. 2014. Diseases and Disorders of finfish in cage culture. CAB publication, UK.