بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مقیم در شهر شیراز پیرامون بیماری های منتقله از غذا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران

چکیده

یکی از مشکلات مهم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمامی کشورها، فراوانی بیماری‌های همه‌گیر در ارتباط با مواد غذایی می‌باشد. نقش زنان خانه‌دار در پیشگیری از بیماری‌های منتقله از موادغذایی بسیار مهم است. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان ساکن شهر شیراز، پیرامون بیماری‌های منتقله از غذا انجام گرفت. در این مطالعه توصیفی– مقطعی، 266 نفر از زنان ساکن شهر شیراز با مراجعه به منازل آن‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآورری اطلاعات پرسشنامه‌ای شامل متغیرهای دموگرافیک، سوالات مربوط به سنجش، آگاهی، نگرش و عملکرد بود. تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری T-Test، ANOVA، و 2χ در سطح 05/0 با نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد. براساس نتایج مطالعه، میانگین سنی افراد 32/10 ± 35/35 سال می‌باشد. در مجموع زنان از میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد در حد متوسط تا خوبی برخوردار بودند و بین متغیرهای آگاهی، نگرش و عملکرد همبستگی مثبت معنی‌دار آماری وجود داشت. بر اساس یافته‌های این مطالعه و با توجه به عدم وجود آگاهی لازم در خصوص برخی از بیماری‌زاهای مهم از قبیل سالمونلا و اشریشیاکلی و دیگر میکروب‌های منتقله از مواد غذایی، لزوم آموزش در ارتباط با عوامل خطرساز مواد غذایی به زنان خانه‌دار مشخص می‌گردد، چرا که بهترین روش جهت کاهش مسمومیت‌های منتقله از غذا، آموزش صحیح و کارآمد به افرادی است که وظیفه تولید و تهیه غذا را به عهده دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Knowledge, attitude and practice of resident women of Shiraz about food borne disease

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Ehrampoush 1
  • Bahador Hajimohammadi 1
  • assieh amiri 2
2 Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
چکیده [English]

One of the major problems of health and medical education in all countries, is the frequency of epidemics in associated with food. To prevent food-borne illness, the housewives role is very important. Thus the aim of this study was to evaluate the knowledge, attitude and practice of woman who lived in Shiraz about food borne disease. This cross-sectional study surveyed 266 women resident in Shiraz by referring to their homes. The questionnaire included demographic variables, questions related to knowledge, attitude and practice. Data analysis was conducted using T-Test, ANOVA, and 2χ at 0.05 level with SPSS version 18. According to the results, the average age is 35/35 ± 10/32. In general, the women have the moderate to fine score of knowledge, attitude and practice and there was a significant positive correlation between the variables of knowledge, attitude and practice. Based on the findings of this study and the lack of awareness of some important pathogens such as Salmonella, E-coli and other foodborne pathogens the necessity to educate Housewives about the Risk factors associated with food is specified Since the best way to reduce food-borne poisoning, is proper and efficient training to the people who are responsible for producing and supplying food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Attitude
  • Practice
  • food poisoning
  • Women