تعیین وجود ژن حدت پنتون والنتین لکوسیدین PVL و ژن مقاومت به متی‌سیلین mecA در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های مواد غذایی به روش Multiplex PCR و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی آن

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 دانشجو/دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

چکیده

استافیلوکوکوس‌اورئوس از مهمترین عوامل مسمومیت غذایی در جهان بوده که در اثر مصرف غذای آلوده ایجاد می‌شود. استافیلوکوکوس‌اورئوس حاوی پنتون والنتین لوکوسیدین (PVL) و مقاوم به متی‌سیلین (mecA) نسبت به حرارت پاستوریزاسیون و بسیاری ‌از ‌آنزیم‌های پروتئولیتیک پایدار بوده و می‌توانند در نمونه‌های غذایی مدت طولانی فعال باقی بمانند. هدف مطالعه حاضر، جداسازی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و شناسایی ژن حدت پنتون والنتین لوکوسیدین (PVL) و ژن مقاومت به متی‌سیلین (mecA) در نمونه‌های مواد غذایی با استفاده از تکنیک PCR چندگانه‌ای بوده‌است. در این تحقیق 120 نمونه مواد غذایی مختلف (لبنیات، شیرینی، گوشت خام و سبزیجات) جمع‌آوری گردید. آزمون‌ حساسیت آنتی‌بیوتیکی به روش دیسک‌گذاری بر اساس دستورالعمل CLSI انجام گردید. جهت شناسایی و تایید استافیلوکوکوس‌اورئوس جداسازی شده و ژن‌های حدت و مقاومت از آزمون PCR چندگانه‌ای استفاده شد. در نهایت40 مورد (3/33 درصد) جدایه استافیلوکوکوس ‌اورئوس تشخیص داده‌شد. نتایج آنتی‌بیوگرام نشان داد، بیشترین حساسیت مربوط به آنتی‌بیوتیک‌های ونکومایسین، تیکوپلانین و متی‌سیلین به ترتیب 95، 90 و 75 درصد بود. مقاومت به  لینزولید، آزیترومایسین و متی‌سیلین به ترتیب 35، 32 و 25 درصد بیش از سایر آنتی‌بیوتیک‌های مورد آزمایش بود. فراوانی ژن مقاوم به متی‌سیلین در کل نمونه‌ها 5/57 درصد و ژن PVL  تشخیص داده نشد. همچنین ژن16sr RNA  جهت تشخیص گونه باکتری در کل نمونه‌ها شناسایی و تایید گردید. توزیع متفاوت ژن مقاومت به متی‌سیلین در این تحقیق با سایر مطالعات نشان از خطر بالقوه  استافیلوکوکوساورئوسمقاوم به متی‌سیلین در دنیا می‌باشد. بنابراین، تشخیص سریع و به موقع جدایه‌های مقاوم، به منظور جلوگیری از گسترش مقاومت امری ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the presence of virulence genes Panton Valentine leukocidin PVL and methicillin gene mecA in Staphylococcus aureus

چکیده [English]

Staphylococcus aureus is a major cause of food poisoning in the world that is created by consumption of contaminated food. Resistance to a variety of common and specific antibiotics is increasing. Staphylococcus aureus including PVL and gene mecAto heat pasteurization and many proteolytic enzymes are stable and can remain active for a long time in food samples. The purpose of this study was to isolate Staphylococcus aureus and identify virulence gene PVL and gene of methicillin resistance in food samples by multiplex PCR technique has been used. The study included 120 samples of various foods (dairy, confectionery, meat and vegetables) collected 40 cases (33/3%) Staphylococcus aureus isolates were detected. Antibiotic susceptibility testing by disk diffusion method according to CLSI guidelines was conducted. To identify and confirm Staphylococcus aureus virulence and resistance genes from multiple PCR assay was used. Antibiogram results showed that antibiotics are among the most sensitive to the antibiotic vancomycin, Teicoplanin and methicillin respectively 95%, 90% and 75%. Resistance to linezolid, azithromycin and methicillin respectively, 35%, 32% and 25% more than other antibiotics was tested. Prevalence of methicillin resistance gene mecAin total 57.5% and PVL gene was not detected. Also 16srRNA gene in all samples was identified genus and species and confirmed. Different distribution of methicillin resistance gene in this study with other studies showing the potential risk of methicillin resistant Staphylococcus aureus in the world. Therefore, early detection and timely resistant strains, in order to prevent the spread of resistance appears to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • Methicillin
  • Pantone Valentine leukocidin
  • Multiplex- PCR