بررسی شیوع گونه های کمپیلوباکتر در مراحل مختلف کشتار وعرضه لاشه مرغ

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه بهداشت موادغذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

کمپیلوباکتر یکی از اصلی‌ترین عوامل بالقوه ایجاد کننده‌ی اسهال و گاستروآنتریت‌های باکتریایی در انسان در سراسر جهان است. غذای آلوده به خصوص گوشت طیور به عنوان عامل اصلی انتقال بیماری مطرح می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان شیوع کمپیلوباکتر در لاشه مرغ در طول پروسه کشتار و عرضه گوشت مرغ در کشتارگاه صنعتی طیور نجف آباد-اصفهان است. در تابستان 1393 مجموعاً 160 نمونه از لاشه طیور 5 گله‌ی مختلف در طی 8 مرحله کشتار به طور تصادفی اخذ شد و جهت جداسازی کمپیلوباکتر مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که 102 نمونه از 160 نمونه (75/63 درصد) آلوده به کمپیلوباکتر بودند که از این تعداد 19 نمونه از 20 نمونه کلواک (95%)، 16 نمونه از 20 نمونه قبل از پرکنی (80%)، 12 نمونه از 20 نمونه بعد از پرکنی (60%)، 12 نمونه از 20 نمونه بعد از تخلیه امعاء و احشاء (60%)، 14 نمونه از 20 نمونه بعد از چیلر (70%)، 13 نمونه از 20 نمونه بعد از بسته بندی (65%)، 10 نمونه از 20 نمونه بعد از بسته بندی (50%) و 6 نمونه از 20 نمونه بعد از انجماد (30%) آلوده به کمپیلوباکتر بودند. همچنین فراوانی آلودگی به گونه‌های کمپیلوباکتر مورد بررسی قرار گرفت که مشاهده شد فراوانی آلودگی به کمپیلوباکتر ژژونی (2/90%) با اختلاف معنی داری بیشتر از فراوانی آلودگی به کمپیلوباکتر کلی (8/9 درصد) بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation of Campylobacter in different processing stage and presentation of poultry carcasses

نویسندگان [English]

  • amin irannejhad 1
  • ebrahim rahimi 2
  • majid gholamiahangaran 3
1 Graduate of Veterinary Medicine, College of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Department of Food Hygiene, College of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
3 Department of Clinical Science, College of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Campylobacter is one of the main potentials for causing diarrhea and bacterial gastroenteritis in humans worldwide. The aim of this study was to determine the prevalence of campylobacter in poultry carcasses during slaughtering process in Najaf abad-Isfahan slaughterhouse. In summer 2014, 160 samples were collected from chicken carcasses from 5 chicken flock during 8 different stage of slaughtering and analyzed for detecting campylobacter spp. The results showed that 102 samples from 160 samples (%63.75) were positive for campylobacter. The prevalence of campylobacter in different stage were 19 of 20 (%95) in cloaca, 16 of 20 (%80) predefeathering, 12of 20 (%60) post defaethering, 12 of 20 (%60) post evisceration, 14 of 20 (%70) post chilling, 13 of 20 (%65) post packing, 10 of 20 (%50) post deboning and 6 of 20 (%30) post freezing. Also biochemical differentiation of the produced campylobacteria isolates showed that C.jejuni was frequently isolated (%90.2) than C.coli (%9.8).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Campylobacter
  • Poultry
  • slaughterhouse
  • chicken carcasses