شناسایی و تعیین ارتباط بین پاتوتایپ های اشریشیاکلی در نمونه های بالینی انسان و نمونه های غذایی گوشتی، لبنی و سبزی با استفاده از آنتی سرم های پلی والان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2 دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اهر، دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، اهر، ایران.

3 دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهر، استادیار گروه میکروبیولوژی، اهر، ایران.

چکیده

بیماری های اسهالی یکی از مشکلات بهداشتی در سرتاسر جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه به شمار می آیند. یکی از عوامل مهم ایجاد کننده اسهال اشرشیاکلی می باشد که مسئول بسیاری از مرگ و میرهای نوزادان است. آلودگی آب و مواد غذایی عامل اصلی ایجاد عفونت برای انسان با این باکتری می باشد. لذا هدف از این مطالعه شناسایی پاتوتایپ های اشریشیاکلی ایزوله شده از نمونه های بالینی انسانی، نمونه های گوشتی، لبنی و سبزی با استفاده از آنتی سرم پلی والان و تعیین ارنباط و منشا آلودگی این نمونه ها می باشد. برای این منظور 40 نمونه از نمونه های بالینی بیمارستانی، فرآورده های گوشتی، لبنی و سالادهای نمونه برداری شده و ارسالی برای آزمایشگاه کنترل غذا انتخاب وپس از تایید با تست Imvoc بیماری زایی آنها با آنتی سرم پلی والان مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده، 35% نمونه های بالینی، 5/17% نمونه های گوشتی، 5/2% نمونه های لبنی و 5/17% نمونه های سالاد و سبزی به عنوان اشریشیاکلی بیماری زا شناسایی شدند. با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد اشریشیاکلی می تواند به عنوان یکی از عوامل باکتریایی متداول در ایجاد بیماری های مختلف به ویژه اسهال در کودکان در کشور ما مطرح باشد. بنابراین وجود اشریشیاکلی های بیماریزا در مواد غذایی لزوم کنترل و رعایت بهداشت مواد غذایی را طلب می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Escherichia coli and study of relationship between Pathotypes in human clinical specimens and samples of meat, dairy and vegetable by Polyclonal Antisera

نویسندگان [English]

  • Afshin Javadi 1
  • Yalda Basharkhah 2
  • Behbood Jafari 3
1 Academic Staff Member
2 M.sc Student in microbiology, Islamic Azad University, Ahar, Iran
3 Assitant Professor of microbiology Department, Islamic Azad University, Ahar, Iran
چکیده [English]

Diarrheal diseases are a major health problem worldwide, especially in developing countries are considered. One of the most important agents of diarrhea are Escherichia coli which responsible for many deaths of infants. Contamination of water and food is the main cause of human infection with this bacterium. The aim of this study was to identify pathotypes of E.coli, isolated from human clinical specimens, samples of meat, dairy and vegetables using polyvalent antisera to determine the relationship between the origins of the contamination of the samples.For this purpose, 40 samples from hospital clinical specimens, meat products, milk and salad sampled and sent to the laboratory for food control selected and confirmed by Imvic test and their pathogenicity with polyvalent antisera were studied. According to the results, 35% of clinical specimens, 17.5% of meat, 2.5% of milk samples and 17.5% of salad and vegetables were identified as vector of pathogenic Escherichia coli. So, E.coli could be introduced as a common agent of infant diarrhea in our country. Thus, food hygiene and food control necessity demands for the control of presence of pathogenic E.coli.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • clinical specimens
  • meat
  • dairy
  • vegetables