بررسی اثرات آنتی باکتریال نیسین بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت چرخ شده گوسفندی نگهداری شده در یخچال

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اثرات جانبی نگهدارنده‌های شیمیایی و توجه تولید کنندگان مواد غذایی به نگهدارنده‌های طبیعی، ارزیابی اثرات ضد میکروبی نگهدارنده‌های طبیعی در مدل‌های آزمایشگاهی و غذایی ضروری به نظر می‌رسد باشد. کنترل میکروبی گوشت از لحاظ سلامت انسان و ارتقاء سطح کیفی زندگی دارای اهمیت بسیاری می‌باشد. باکتریوسین نیسین نسبت به سایر باکتریوسین‌ها دارای طیف مهاری وسیعتری است و باکتری‌های عامل مسمومیت غذایی نظیر استافیلوکوکوس اورئوس و بسیاری از میکروارگانیسم‌های گرم مثبت مولد فساد را مهار می‌کند. هدف تحقیق حاضر، بررسی استفاده از نیسین بر رشد و بقاء باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت چرخ کرده بود.مواد و روش ها:به نمونه‌های گوشت چرخ شده گوسفند میزان CFU/g 103×1 باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC29213 تلقیح شد. تیمارهای نیسین در سه سطح 5 ، 7 ، 9 g/mlµ تهیه گردید. همه تیمارها و گروه شاهد بسته بندی و به مدت 14 روز در دمای یخچال نگهداری شدند. پارامتر‌های مورد بررسی شامل شمارش کلی، شمارش استافیلوکوکوس اورئوس، تعیین pH، در روز‌های 1 ، 3 ، 7 ، 14 ارزیابی می‌باشد.یافته ها: بر اساس یافته‌های این تحقیق مقادیر مختلف نیسین بر روی رشد باکتری مورد مطالعه تاثیر معنی داری داشت(05/0>p). همچنین با گذشت زمان از خاصیت مهارکنندگی نیسین علیه رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کاسته شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Antimicrobial Effect of nisin, Against Staphylococcus aureus in Minced Sheep during Refrigerated Storage

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Ghashooni Zadeh 1
  • Sayyed Ebrahim Hosseini 2
  • Peyman Mahasti 3
  • Shahrokh Shabani 2
چکیده [English]

Considering the side effects of chemical preservatives and attention of food producers to natural preservatives, evaluation of antimicrobial effects of them in the laboratory and food models seems to be necessary. Meat microbial control from health human and high quality life chief very important. Nisin has a wide spectrum inhibitory effect than the other Bacteriocins and inhibits food-borne pathogens such as S. aureus and many other Gram-positive spoilage microorganisms. The purpose of this study is investigating the effects of nisin, on the growth of S. aureus in minced sheep during refrigerated storage. Lamb mince samples were inoculated with Staphylococcus aureus ATCC 29213 1×103. Nisin treatments at three levels 5,7,9 µg/ml. Parameters included total count, Staphylococcus aureus, pH, on days 1, 3, 7, 14 Evaluation. Results showed that the effect of different concentrations of nisin was statistically significant (P< 0.05).The antibacterial activity of nisin decreased during the storage period. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • nisin
  • Minced Sheep