مطالعه آلودگی باکتری‌های کلی فرم یخ های تولیدی کارخانجات شهرستان ارومیه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

2 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

3 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

4 گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

5 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

اهمیت انتقال عوامل بیماری‌زا ازطریق مصرف یخ کمتر از اهمیت انتقال آن ازطریق آب نمی‌باشد. آلودگی یخ در اثر استفاده ازآب آلوده، حمل ونقل، توزیع غیر‌بهداشتی ونحوه نامناسب نگهداری آن ایجاد می‌شود .در این مطالعه توصیفی- مقطعی جهت بررسی وضعیت بهداشتی یخ‌های کارخانه‌های ارومیه و آلودگی باکتریایی آن‌ها، در مجموع 36 نمونه از چهار کارخانه یخ‌سازی در سه نقطه‌ی آب ورودی، فرایند تولید و یخ خروجی به صورت تصادفی در فصل تابستان برداشت گردید. نمونه‌ها از نظر باکتری‌های کلی‌فرم‌کل و مدفوعی بررسی شدند. وضعیت بهداشتی کارخانجات و نحوه کلر‌زنی منابع آب از طریق چک ‌لیست ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که 50 درصد نمونه‌های آب خام ورودی به کارخانجات یخ‌سازی و فرایند تولید یخ حاوی کلیفرم‌کل بیش از حد استاندارد و 67/16 درصد از آنها آلوده به کلیفرم مدفوعی بودندو در یخ خروجی این آلودگی به ترتیب33/58 و 33/8 درصد بود. بررسی وضعیت بهداشتی کارخانجات نشان دادکه 75 درصد کارخانجات از نظر وضعیت ساختمانی و بهداشت فردی،2/56 و 25 درصد به ترتیب از لحاظ ابزارکار و کلرزنی در شرایط مطلوب قرار داشته اما نحوه‌ی نگهداری و انبار تمامی کارخانجات از نظر بهداشتی نا‌مطلوب بودند. نتایج نشان دادند که عدم کلر‌زنی آب ورودی به کار‌خانجات یخ‌سازی عامل اصلی آلودگی باکتریایی یخ‌های تولیدی بوده است. از این رو شرایط بهداشتی یخ شامل بررسی میکروبیولوژیک و نظارت بر چگونگی تولید، توزیع وحمل ونقل آن می‌بایست توجه دست‌اندرکاران امور بهداشتی را به خود معطوف سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of coliform bacteria contamination of ice factory in urmia city

نویسندگان [English]

  • Nahid Navidjoy 1
  • Anahita Dehghani 2
  • Farshad Bahrami 3
  • Jafar Ghasemi 4
  • Sima Karim Zadeh 5
1 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
2 Social determinants of health research center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
3 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
4 Department of Environmental Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
5 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
چکیده [English]

The important of transmission of pathogens through ice is not less than transmission it through the water. The cause's ice contamination is contaminated water, unhealthy ways of transit, distribution and inappropriate keeping conditions. In this cross-sectional study, a total sample of 36 from four factories, ice storage of Urmia City is selected randomly from 3 parts of feed water, production process and ice output in the summer. The samples are investigated from the view of total coli form and fecal coli form. The health condition of factories and the method of chlorination of water resources are assessed by check list. The results showed that, 50 percent of the samples of raw feed water to ice maker factories and the product process more than standard and 16.67% from them contaminated with fecal coli form. And in ice output 58.33% and 8.33%. The survey about health condition of factories showed that, 75% factories in order to buildings position and personal health, 56.2% with tools and 25% by chlorination in were appropriate situation, but the method preservation and storage of all factories were inappropriate from the view of health. The survey results showed that, lack of water chlorination to ice maker factories is the main factor of bacterial contamination of ice production. Therefore, authorities should pay more attention on microbiological health conditions of ice including microbiological investigation and supervision on production process distribution and transit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coli form contamination
  • fecal coli forms
  • ice factories
  • Urmia city