بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره جلبک‌های پادینا (.Padina sp) و سارگاسوم (.Sargassum sp) جمع‌آوری شده از سواحل بندر بوشهر بر باکتری های ویبریو کلرا و اشیریشیا کلی جدا شده از آب

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

3 دانشگاع آزاد اسلامی واحددکازرون

چکیده

به منظور بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره جلبک‌های پادینا و سارگاسوم جمع‌آوری شده از سواحل بندر بوشهر بر باکتری‌‌های ویبریو کلرا و اشیریشیا کلی، پس از شست و شو در آب مقطر، جلبک‌ها خشک‌شده و به منظور به‌دست آوردن عصاره متانولی، عصاره‌گیری به روش غوطه‌وری در متانول 96 درصد انجام شد. رقت‌های متوالی عصاره‌های جلبکی به صورت خالص (100 درصد)، 25 درصد، 5/12 درصد تا 195/0 درصد با حلال‌های متانول و دی متیل سولفوکساید به منظور بررسی تاثیر حلال در توان جلبک‌ها تهیه گردید. غلظت باکتری‌ها برای تلقیح در لوله‌ها بر اساس کدورت مک فارلند تهیه و جهت تعیین حداقل غلظت بازدارنده و سپس حداقل غلظت باکتری‌کشی عصاره‌های جلبکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان داد، هر دو جلبک پادینا و سارگاسوم بر روی باکتری‌های ویبریو کلرا و اشیرشیا کلی اثر دارند، گرچه نتایج به‌دست آمده از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0<P). با این حال اثر جلبک پادینا بر روی هر دو باکتری بیشتر بوده است. همچنین بررسی رابطه بین میزان غلظت عصاره‌های جلبکی با حداقل غلظت بازدارنده و حداقل غلظت باکتری‌کشی به روش رگرسیون خطی نشان داد بین این دو متغیر رابطه معنی‌داری برقرار است (05/0≥P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey on antibacterial effect of Padina sp. and Sargassum sp. collected from the coastal areas of Bushehr port on Vibrio cholera and Escherichia coli isolated from water

نویسنده [English]

  • Alireza Golchin Manshadi 1
چکیده [English]

To evaluate the antibacterial effect of Padina sp. and Sargassum sp. extracts, collected from coastal areas of Bushehr port, on Vibrio cholera and Escherichiacoli, after washing in distilled water, the Padina sp. and Sargassum sp. were dried. Extraction was performed by immersion in 96% methanol to obtain methanol extract. Serial dilutions of the algal extracts were prepared by methanol and DMSO to find effect of solvent on algea potential as pure (100 percent), 25 percent and finally 12.5 to 0.195 percent. Concentration of bacteria for inoculating in tubes were prepared base on McFarlane turbidity and was used to determine Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of algal extracts. The results showed that both Padina sp .and Sargassum sp. were effective on V. cholera and E. coli, although the results were not statistically significant (P>0.05). However the effect of Padina sp. on both bacteria and methanol extract was more. The relationship between the concentration of algal extracts with MIC and MBC based on linear regression method showed that there is a significant relationship between two parameters (P≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sargassum sp
  • Padina sp
  • MIC
  • MBC