بررسی اثر ضد باکتریایی برخی عصاره و اسانسهای گیاهی بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز ، ایران

4 واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

در این تحقیق اثرات ضدباکتریایی عصاره‌های هیدروالکلی 8 گیاه دارویی (مرزه بختیاری، زیره سبز، بابونه کبیر، مورد، چای کوهی، مریم‌گلی، بومادران کلاری، درمنه) و اسانس گیاهان مرزه بختیاری، زیره سبز، بابونه، درمنه، بومادران و مورد بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور تعیین اثر ضدمیکروبی از روش‌های استاندارد تهیه رقت در لوله و نیز انتشار دیسک استفاده گردید. نتایج مشخص نمود که در بین عصاره‌های استفاده شده، مرزه بختیاری با قطر هاله عدم رشد 15 میلی‌متر بیشترین اثر ضد‌باکتریایی بر ویبریو پاراهمولیتیکوس را داشت. همچنین عصاره گیاهی بابونه و زیره به ترتیب با قطر هاله عدم رشد 14 و 67/11 بر باکتری مورد اشاره موثر بودند ولی بقیه عصاره‌ها اثرات چندانی نداشتند. نتایج همچنین نشان داد که اثرات ضدباکتریایی اسانس‌ها قوی‌تر بود و بیشترین اثرات ضدباکتریایی به‌ترتیب مربوط به مرزه بختیاری، بابونه و زیره بود. به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به اثر مناسب اسانس مرزه بختیاری، بابونه و زیره می‌توان از این اسانس‌ها به‌عنوان جایگزین مناسب برای حذف باکتری‌ ویبریو پاراهمولیتیکوس استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antibacterial effects of some plant extracts and essential oils against Vibrio parahaemolyticus

نویسندگان [English]

  • Mehdi Raissy 1
  • Ali Daghaghelelh 2
  • Mojtaba Alishahi 3
  • Mehdi Rahimi 4
1 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran.
3 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
4 Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

In this study the antibacterial effects of ethanolic extract of eight medicinal plants (Artemisia aucheri, Satureja bachtiarica, Tanacetum parthenium, Cuminum cyminum, Salvia officinalis, Achillea kellalensis, Stachys lavandulifolia, Myrtuscommunis) and the essential oil of Satureja bachtiarica, Artemisia aucheri, Tanacetum parthenium, Cuminum cyminum, Achillea kellalensis, Myrtuscommunis on Vibrio parahaemolyticus were evaluated. Standard tube dilution method was used for evaluation of Minimum Bactericidal Concentration value (MBC) and Minimum Inhibitory Concentration value (MIC) of each plant. Then inhibitory zone of bacterial growth for each plant was also measured and compared to positive and negative control. The results showed that the extracts of Satureja bachtiarica had the highest antibacterial effects on V. parahaemolyticus with the inhibitory bacterial growth zone of 15 mm. The extract of Tanacetum parthenium and Cuminum cyminum were also effective with the inhibitory bacterial growth zone of 14 and 11.67 mm against V. parahaemolyticus. Other herbal extract showed no antibacterial effects. The results revealed the higher antibacterial effects of essential oils comparing to the extracts and the highest antibacterial effect were belonged to Satureja bachtiarica, Tanacetum partheniumand Cuminum cyminum. It can be concluded that regarding to high antibacterial effect of Satureja bachtiarica, Tanacetum parthenium and Cuminum cyminum, they can be used in elimination of V. parahaemolyticus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibacterial effects
  • Plant extract
  • plant essential oil
  • Vibrio parahaemolyticus