بررسی فراوانی انتروسین‌های تولید شده در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از فراورده‌های شیر سنتی در شهرستان شهرکرد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی،ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

باکتریوسین‌ها پروتئین‌های تولید شده توسط باکتری‌ها به خصوص باکتری‌های اسید لاکتیک هستند که خاصیت ضد میکروبی دارند و برای نگهداری غذا به کار می‌روند. در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به این باکتری‌ها در جهت بهره‌گیری از آن‌‌ها به عنوان نگه دارنده‌های مواد غذایی معطوف شده‌است.در این تحقیق تعداد 120 نمونه فراورده شیر سنتی مختلف، پس از جدا‌سازی باکتری و تشخیص قطعی در حضور پرایمرهای اختصاصی مربوط به ژن‌های انتروسین مورد بررسی قرار گرفتند. ژن مربوط به انتروسینA در 14 ایزوله (81/31 درصد)، ژن مربوط به انتروسین P در 13 ایزوله (54/29 درصد)، ژن مربوط به انتروسین As-48 در 9 ایزوله (45/20 درصد). وجود هم‌زمان چند ژن با همدیگر در 6 ایزوله (63/13 درصد) مشاهده گردید به‌طوری‌که ژن مربوط به انتروسین‌هایA  وP  در 2 ایزوله (54/4 %)، ژن مربوط به انتروسین‌هایA  و As48 در 7 ایزوله (09/15درصد)، ژن مربوط به انتروسین‌هایA, P  و As48 در 5 ایزوله (36/11 درصد) مشاهده گردید. با توجه به حضور تعداد نسبتا زیادی از ژن‌های انتروسین در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جداشده از فراورده‌هایشیر سنتی انجام تحقیقات جهت بررسی خواص ضد میکروبی انتروسین‌های تولید شده توسط این باکتری ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalens of entrocins produced by Entrococcus fecalis isolated from dairy products in Shahrekord city

نویسندگان [English]

  • Elaheh Barzam 1
  • Ebrahim Rahimi 3
1 Under Graduated of Microbiology, Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Istructor
3 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Bacteriocins are proteins produced by bacteria especially Acid lactic bacteria having antimicrobial characteristics and used for food preservation. In recent years, especial considerations have been taken to detection of acid lactic bacteria and Bacteriocins in food industries to use them as food preservatives. In this study, 120 samples of different traditional dairy products were examined to investigate genes of Enterocin, Entrain A, Enterocin P and Enterocin AS-48. After separation and detection of bacteria in presence of special primers related to Enterocingenes, their frequencies were studied. Among 120 samples, 44 (36.36%) were contaminated to Enterococcusfireclays. The gene related to EnterocinA in 14 isolates (31/81%), the gene related to Enterocin P in 13 isolates (29/54%), the gene related to EnterocinAs-48 in 9 isolates (20/45%), the simultaneous presence of the gene related to EnterocinA and P in 2 isolates (4/54%), the gene related to Enterocins A and As-48 in 7 isolates (15/09%) and the gene related to Enterocins A, P and As-48 in 5 isolates (11/36%) were observed. According to the presence of a lot of Enterocingenes in Enterococcusfaecalis separated from dairy products, doing research on antimicrobial characteristics of Enterocins produced by this bacterium is of great necessity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy products
  • Enterococcus faecalis
  • Enterocin genes