ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی ایزوله‌های لاکتوباسیل جدا شده از خمیرترش های سنتی بر علیه باسیلوس سرئوس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران.

2 مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

3 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

در این پژوهش، اثر بازدارندگی 71 ایزوله‌ لاکتوباسیل جدا ‌شده از خمیرترش‌های سنتی روی باکتری باسیلوس سرئوس با استفاده از 3 روش (لکه‌گذاری، چاهک و دیسک کاغذی) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. در روش‌های چاهک و دیسک کاغذی، هیچ‌گونه هاله عدم رشدی در پلیت‌های مربوطه مشاهده نشد ولی اثر بازدارندگی ایزوله‌های لاکتوباسیل در برابر باکتری باسیلوس سرئوس در روش لکه‌گذاری به صورت ایجاد هاله‌های شفافی اطراف پرگنه‌های لاکتوباسیل در محیط کشت میکروبی نمایان شد. کلیه ایزوله‌های لاکتوباسیل قادر به جلوگیری از رشد باسیلوس سرئوس در روش لکه‌گذاری بودند ولی بین ایزوله‌های لاکتوباسیل از لحاظ خاصیت ضدمیکروبی اختلاف معنی‌داری (p<0.01) وجود داشت. از بین ایزوله‌های لاکتوباسیل مورد ارزیابی، 8 ایزوله به‌طور معنی‌داری دارای فعالیت ضدمیکروبی قویتری بودند و قطر هاله شفاف در اطراف پرگنه این ایزوله‌ها در محدوده 83/7-67/2 میلی‌متر گزارش گردید. ایزوله‌های لاکتوباسیل شماره 70، 46، 21، 55، 59 و 11 با ایجاد هاله شفاف به ترتیب به قطر 83/7، 67/7، 33/7، 16/7، 7 و 7 میلی‌متر به‌عنوان ایزوله‌های لاکتوباسیل با فعالیت ضد‌میکروبی قوی در روش لکه‌گذاری گزارش شدند. این ایزوله‌ها می‌توانند پتانسیل استفاده به‌عنوان کشت‌های آغازگر را در تهیه خمیرترش و تولید نان دارا باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antimicrobial activity of Lactobacilli isolated from traditional sourdoughs against Bacillus cereus

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Golshan Tafti 1
  • Ghazal Yazdanpanah 2
  • Mohammad Hassan Fooladi 3
1 Agricultural Engineering Research Department, Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Centre, AREEO, Kerman, Iran.
2 Environmental Health Engineering Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
3 Department of Food Science and Technology, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

In this study, the inhibitory effect of 71 Lactobacilli isolated from traditional sourdoughs against Bacillus cereus was evaluated and compared by using three methods (spot on lawn,well diffusion and disk diffusion). There was no inhibition zone around the discs and wells in the well diffusion and disk diffusion methods. The inhibitory effect of Lactobacillus isolates against Bacillus cereus in the Spot on lawn method was observed as a clear zone around the colonies. All Lactobacillus isolates were able to inhibit the growth of Bacillus cereus in the spot on lawn method, but there was a significant difference (p<0.01) among the isolates in terms of antimicrobial activity. Among the Lactobacillus isolates, 8 isolates had significantly stronger antimicrobial activity and the diameter of clear zone around the colonies was reported in the range of 2.67-7.83 mm. The diameter of clear zone around the Lactobacillusisolates 70, 46, 21, 55, 59 and 11 was 7.83, 7.67, 7.33, 7.16, 7 and 7 mm, respectively. Therefore, they were reported as Lactobacillus isolates with strong antimicrobial activity in the spot on lawn method. These isolates can have potential to be used as starter cultures in production of sourdough and bread.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactobacillus
  • Bacillus cereus
  • spotting method
  • well diffusion agar method
  • paper disk method