بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره رزماری در ترکیب با نایسین بر باکتری استافیلوکوکوس‌اورئوس در گوشت چرخ کرده گاو در طول نگهداری در یخچال

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه علوم وصنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

امروزه استفاده از روش‌های نوین نگهداری نظیر استفاده از ضدمیکروب‌ها جایگاه ویژه‌ای در صنایع غذایی پیدا کرده‌اند. از طرف دیگر با توجه به نگرانی‌های موجود در مورد استفاده از نگهدارنده‌های شیمیایی و اثرات مضر احتمالی آنها گرایش به استفاده از نگهدارنده‌های طبیعی افزایش یافته‌است. نایسین تنها باکتریوسینی است که اجازه استفاده بی‌خطر آن در مواد غذایی داده‌شده‌است. رزماری نیز از جمله گیاهان دارویی و منابع طبیعی ضدمیکروبی است که در این تحقیق همراه با نایسین با هدف جلوگیری از فساد میکروبی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت چرخ‌کرده گاو انتخاب شده‌است. ساقه و برگ‌های گیاه رزماری پس از خشک شدن در سایه، با روش خیساندن در الکل عصاره‌گیری شدند. حداقل غلظت ممانعت‌کننده عصاره و نایسین بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به روش رقیق‌سازی در آگار تعیین‌گردید. تیمارهای استفاده همزمان از این دو ماده در غلظت‌های (µg/ml 8 نایسین + mg/ml 2 عصاره) و (µg/ml 7 نایسین + mg/ml 5/1 عصاره) و همچنین تیمارهای عصاره رزماری (در دو غلظت 3 و 4 mg/ml) به تنهایی تهیه‌گردید و به مدت 14 روز در دمای یخچال نگهداری شدند. شمارش کل باکتری‌ها و استافیلوکوکوس اورئوس در فواصل زمانی 0، 1، 3، 7 و 14 روز انجام‌گرفت. بر اساس یافته‌های تحقیق عصاره رزماری در هر دو غلظت خاصیت ضدمیکروبی بالایی از خود نشان داد، اما زمانی‌که با نایسین ترکیب‌گردید در مقادیر پایین‌تر، اثر ضدمیکروبی بالاتری از خود نشان‌داد. تاثیر مقادیر مختلف عصاره و نایسین از لحاظ آماری معنی‌دار بود (05/0>P ). همین‌طور نتایج نشان دهنده ارجحیت استفاده ترکیبی دو ماده نسبت به استفاده تکی مواد نگهدارنده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on antibacterial effect of rosemary extract in combination with nisin against staphylococcus aureus in minced meat during refrigerated temperature

نویسندگان [English]

  • Zhila Ghasemi 1
  • Peyman Mahasti 2
1 MSc. Student on food science and technology, science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Synthetic preservatives have been used as food additives to extend shelf life of foods, but they are strictly regulated due to toxicological concerns and some health problems. So it is increasingly attractive to find out effective and nontoxic measures (e.g. use of natural antimicrobial agent) to delay microbial spoilage. Nisin is a bacteriocin that it is the only bacteriocin permitted for use in foods. And rosemary is one of the medicinal plants. In this study the effect of antibacterial property of various concentration of rosemary extract alone (3 and 4 mg/ml), and with nisin (7 µg/ml nisin + 1.5 mg/ml RE and 8 µg/ml nisin + 2 mg/ml RE) against Staphylococcus aureus in minced meat were assessed throughout 14 days of storage at 4±1˚C. Leaves and stems of rosemary after drying in the shade were soaking in pure ethanol and alcoholic extract was obtained. The minimum inhibitory concentration (MIC) of RE and nisin were determined against S. aureus using the agar dilution method. Assessment of microbial parameters (total plate count and S. aureus count) was carried out in 0, 1, 3, 7 and 14 days. The data were statistically significant (P<0.05). The results reveals that treatment with both concentrations of RE showed significantly lower microbial indexes in comparison with controls, but treatment with both preservative (nisin & RE) had better results and results were statistically significant (P<0.05). As a consequence, using of RE with nisin was better than of RE alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rosemary extract
  • nisin
  • Staphylococcus aureus
  • Minced beef