جداسازی و شناسایی گونه های پدیوکوکوس از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی و بررسی خواص ضدمیکروبی آن ها

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی واحد شمال شرق، مشهد، ایران.

چکیده

ایران کشوری با بیابان‌های وسیع است و شتر موفقیت زیادی در تطابق با این شرایط دارد. باکتری‌های اسید لاکتیک نظیر پدیوکوکوس نقش مهمی در کیفیت محصولات تخمیری شتر بازی می‌کنند. سه نمونه از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) تحت شرایط اسپتیک از استان گلستان جمع آوری شد. در میان باکتری‌های جدا شده تنها 6 جدایه از نظر فنوتیپی به عنوان گونه پدیوکوکوس شناسایی شدند. 6 جدایه باکتریایی توسط تکثیر ژن S rRNA16 به وسیله واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) شناسایی شدند و توسط آنالیز محدود DNA ریبوزومی تکثیر شده (ARDRA) گروه بندی شدند. براساس آنالیز محدود ژن S rRNA16، جدایه‌های جنس پدیوکوکوس درون یک پروفایل باندی گروه بندی شدند که توسط توالی یابی به عنوان پدیوکوکوس پنتوسازئوس شناسایی شدند. فعالیت ضدمیکروبی جدایه‌های پدیوکوکوسی در مقابل سالمونلا تایفی PTCC 1609 و باسیلوس سرئوس ATCC 10876 توسط روش نقطه گذاری بررسی شدند. نتایج نشان داد که فعالیت ضدمیکروبی پدیوکوکوس پنتوسازئوس جدا شده از شیر شتر ایرانی قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of Pediococcus Species from Raw Milk of Iranian One Humped Camel and Evaluation of Their Antibacterial Properties

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Davati 1
  • Farideh Tabatabaei yazdi 2
  • Saeed Zibaei 3
1 PhD student of Food Microbiology, Department of Food Science Industry, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Department of Food Science Industry, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Razi Vaccine & Serum Research Institute, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Iran is a country with vast arid desert and camels have many adaptations that allow them to live successfully in desert conditions. Lactic Acid Bacteria such as Pediococcus play an important role in quality of fermented products of camel milk. A total of three samples of raw milk of Iranian one humped camel (Camelus dromedarius) were collected from Golestan province in Iran under aseptic conditions. Among isolated bacteria, only six isolates were phenotypically characterized as pediococcus species. Six bacterial isolates were identified by amplification of the 16S rRNA gene by Polymerase Chain Reaction (PCR) and were then grouped by the Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis (ARDRA) method. Based on restriction analysis of 16S rRNA gene, the isolates of pediococcusgenus were grouped into one ARDRA pattern that were identified by ribosomal DNA sequencing as Pediococcus pentosaceus. The antimicrobial activity of Pediococcusisolatesagainst Salmonella typhi PTCC 1609 and Bacillus cereus ATCC 10876 was examined by the Spot on lawn method. The results showed that antimicrobial activity of P. pentosaceus isolated from raw milk of Iranian camel was remarkable was remarkable. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • camel
  • Raw Milk
  • Pediococcus
  • Antibacterial activity