مطالعه عملکرد سینرژیستی نانوامولسیون روغن آفتابگردان و اسانس آویشن شیرازی بر کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

چکیده

در این تحقیق اثر ضد باکتریایی نانوامولسیون روغن آفتابگردان و اسانس آویشن شیرازی بر کیفیت ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)نگهداری شدهدر شرایط یخچال مطالعه شد.پس از تهیه نانوامولسیون روغن آفتابگردان، اسانس آویشن شیرازی ( 0 ،  5/0 و 1 درصد حجمی- حجمی) به آن افزوده و سپس جهت تیمار کردن فیله‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در یک دوره 15 روزه و طی 4 مرحله، نمونه برداری انجام و شمارش باکتری‌های زنده مزوفیل هوازی، باکتری‌های سرمادوست و ارزیابی حسی از لحاظ رنگ، بو و بافت روی تیمارها انجام پذیرفت.نتایج حاصله درخصوص باکتری‌های مزوفیل هوازی نشان داد تفاوت تیمار نانوامولسیون با تیمار کنترل از روز پنجم معنی دار می‌باشدP<0.05) ). رشد باکتری‌های سرمادوست در هیچ یک از تیمارها مشاهده نشد. از نظر فاکتورهای میکروبی مورد نظر و حفظ کیفیت و عمر نگهداری و همچنین نتایج ارزیابی حسی، ترکیب 1% اسانس آویشن شیرازی و نانوامولسیون روغن آفتابگردان برترین تیمار بود و به طور معنی‌داری رشد میکروبی را به تاخیر انداخته و باعث افزایش عمر ماندگاری فیله‌ها تا روز 15 نگهداری شد. بکارگیری نانوامولسیون روغن آفتابگردان باعث کاهش رشد باکتری‌های مزوفیل هوازی در نمونه‌های ماهی قزل آلا شده و در نتیجه منجر به حفظ بهتر کیفیت میکروبی فیله‌ها و همچنین نتایج بهتر در ارزیابی حسی گردید. براساس نتایج، اسانس آویشن شیرازی با نانو امولسیون روغن آفتابگردان اثر سینرژیستی و هم افزایی نشان داد و ویژگی ضد میکروبی نانوامولسیون را تقویت نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on the Synergistic Effect of Sunflower Oil Based Nanoemulsion with Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on the Quality of Rainbow Trout Fillets

نویسندگان [English]

  • Shabnam Shadman 1
  • Sayyed Ebrahim Hosseini 2
  • Hadi Ershad Langroudi 3
  • Shahrokh Shabani 2
1 MSc. Student of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
چکیده [English]

The quality changes of farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets treated withsunflower oil based nanoemulsion with or without Zataria multiflora Boiss. essential oil was studied on days 0, 5, 10 and 15 during storage in (4oC±1) and evaluated by microbiological and sensory analyses. Total viable counts and psychrophilic bacteria were determined. The results showed that the nanoemulsion had significant effect (P<0.05) on total viable counts. No growth of psychrophilic bacteria was found. Sensory analysis showed that the nanoemulsion could improve colour features. Odour and texture were enhanced as well. Incorporation of Z. multiflora essential oil and the nanoemulsion increased the acceptability for taste, odoure and texture. The inhibitory effects of the nanoemulsion were closely related to the concentration of the essential oil due to high content of carvacrol and thymol. The quality of fillets treated with nanoemulsion and 1% Z. multiflora essential oil was significantly different compared with other treatments and had acceptable results until day 15 of storage. Therefore, the nanoemulsion developed in this study could be represented as an option as a food preservative. Z. multiflora Boiss. essential oil showed a synergistic effect with the nanoemulsion for shelf-life extension of rainbow trout fillets. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoemulsion
  • Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
  • Shelf life
  • zataria multiflora essential oil