مطالعه میزان شیوع و ژن‌های حدت E.coli O157: H7 در پنیر‌های سنتی و شیرهای خام عرضه شده در شهرستان مرند

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف از این مطالعه، تعیین میزان شیوع اشریشیاکلیO157:H7 و شناسائی ژن‌های بیماری‌زایstx1 ،stx2 ، eaeA و hly  آنها در نمونه‌های پنیر سنتی و شیر خام عرضه شده در شهر مرند بود. برای این منظور 100 نمونه پنیر و 50 نمونه شیر خام گاو از سطح عرضه و مراکز جمع آوری شیر خام و به صورت تصادفی جمع آوری شد. نمونه‌ها در ECB حاوی مکمل نوبیوسین به عنوان محیط غنی کننده و سپس محیط مک کانکی آگار سوربیتول حاوی مکمل سفکسیم و تلئوریت پتاسیم به عنوان محیط انتخابی کشت داده شد. از محیط‌های VRBA، تریپتون و کروموژن آگار جهت ارزیابی تخمیر لاکتوز، تولید اندول و فعالیت بتاگلوکورونیدازی جدایه‌ها و از آنتی سرم اخصاصی جهت تائید اشریشیاکلی سروتیپ O157:H7 و از  Multiplex PCR جهت ردیابی ژن‌های حدت استفاده شد. از مجموع نمونه‌های مورد بررسی، تعداد 9 جدایه (9%) مربوط به پنیر و 5 جدایه (10%) مربوط به شیر خام به عنوان اشریشیاکلی سوربیتول منفی شناخته شدند و در نهایت بر اساس تست آگلوتیناسیون با آنتی سرم اختصاصی از بین جدایه‌های مربوط به شیر خام یک مورد (2%) به عنوان اشریشیاکلی O157:H7 مورد تایید قرار گرفت. تنها جدایه تائید شده به عنوان اشریشیاکلی O157:H7 دارای ژن‌های حدت eaeA و stx1 بود. در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان گفت که پنیرهای سنتی و شیرهای خام عرضه شده در شهرستان مرند می‌توانند به عنوان منبع انتقال این باکتری بیماری‌زا به انسان عمل نمایند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence rate and presence of virulence genes of Escherichia coli O157: H7 in raw milk and traditional cheese at Marand retails

نویسندگان [English]

  • Asgar Nagezadeh 1
  • Hamid Mirzaei 2
1 Graduated of Food Science and Technology, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Department of Food Hygiene, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to estimate the prevalence rate of Escherichia coli O157: H7 in raw milk and traditional cheese at Marand retails. Moreover, the isolates were assessed for the presence of virulence gene of stx1, stx2, eaeA and hly. For this reason, 100 traditional cheese and 50 raw milk samples were collected randomly. The samples were enriched in EC broth containing novobiocin and were isolated on sorbitol MacConkey agar with cefixime and tellurite. The isolates were further assayed by VRBA, tryptone broth and Escherichia coli Chromogenic agar for the lactose fermentation, indole production and beta-glucuronidase activity, respectively. The selected colonies were confirmed by E. coli O157: H7 antiserum and finally the isolates were analyzed for the presence of virulence genes. According to the results, 9% (9/100) of cheese and 10% (5/50) of raw milk samples were found contaminated with sorbitol-negative E. coli. Using the anti-E. coli antiserum, 1 isolate (2%) among the milk samples was confirmed and the presence of virulence genes of eaeA and stx1 were determined by multiplex PCR. With respect to the occurrence of E. coli O157: H7 in raw milk and its high persistence to acidic environment, it was concluded that raw milks and traditional cheeses marketed at Marand could be considered as the potential source of infection to humans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli O157: H7
  • Traditional cheese
  • Raw Milk
  • Virulence genes