کلونینگ توالی های ´5 و ´3 ژن SipA سالمونلا انتریتیدیس در باکتری E. coli

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ژنتیک، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 استادیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

عفونت های سالمونلایی در تمامی نقاط دنیا در میزبان های بسیاری همچون حیوانات اهلی، وحشی و انسان باعث بروز بیماری می شوند. توانایی وارد شدن و زنده ماندن در سلول های میزبان شرط لازم برای بیماری زایی گونه های سالمونلا است. پروتئین تهاجمی سالمونلا یک فاکتور بیماری زایی مهم است که توسط باکتری به سلول های میزبان منتقل می شود. این مطالعه با هدف کلون سازی نواحی ´5 و ´3 ژن SipA سالمونلا انترتیدیس و شناسایی آن در باکتری اشریشیا کلی انجام گرفت. در این تحقیق توالی های ´5 و ´3 ژن SipA به کمک پرایمرهای اختصاصی آن ها و روش PCR تکثیر گردید. سپس هر کدام از این توالی ها به روش T/A Cloning در حامل pGEM-T easy کلون و سپس به باکتری اشریشیا کلی ترانسفورم گردید. با استفاده از روش PCR قطعات مربوط به هر ناحیه تکثیر و تایید گردید. نتایج مرحله بعد نیز نشان دهنده ی کلون سازی موفقیت آمیز ژن مورد نظر در باکتری اشریشیا کلی بود. تایید نهایی قطعات مربوط به هر ناحیه با استفاده از آنزیم های XbaI, BglII, SacI, XhoI انجام گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه به نظر می رسد که می توان با قرار دادن یک ژن مقاومت به آنتی بیوتیک مانند کانامایسین در این ناحیه ژنی سازواره ای ایجاد کرد که ژن مورد نظررا حذف کند و بتوان آن را به عنوان کاندیدی جهت تولید واکسن ژنی علیه سالمونلوزیس در تحقیقات آینده مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cloning and sequencing 5' and 3' SipA gene of Salmonella enteritidis in E.coli

نویسندگان [English]

  • Gazizeh Shirazi 1
  • Abbas Doosti 2
چکیده [English]

Introduction: Salmonella infections in many domesticated animals, wildlife and humans cause disease all of the world. The ability to enter and survive in host cells is a prerequisite for pathogenicity species of Salmonella. Salmonella invasion protein is an important virulence factors into host cells by bacteria transmitted. In this study we showed cloning the 5 'and 3' gene SipA Salmonella and was performed in E. coli. Materials & Methods: In this study, by PCR and specific primers sequences of 5' and 3' SipA gene was amplified correctly. DNA fragment was cloned by T/A cloning technique in pGEM T-easy vector and transformed into E. coli. Results: Cloning of SipA gene was confirmed by PCR. The results of next step showed that the SipA gene was successfully cloned in E. coli. Final confirmation of construct was done by XbaI, BglII, SacI, XhoI restriction enzymes. Conclusion: According to the results that, insertion of antibiotic-resistant genes between 5' and 3' regions of the SipA gene of Salmonella entritidis due to gene deletion in the bacteria. The construct's gene can be used as a target for gene vaccines against Salmonella entritidis in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella enteritidis
  • Escherichia coli
  • Cloning
  • SipA gene