ارزیابی جمعیت اشریشیاکلی روده و گوشت مرغ با اضافه سازی آویشن و دارچین به خوراک طیور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دنش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

هدف از انجام مطالعه اخیر ارزیابی و مقایسه اثر خوراکی آویشن و دارچین بر بار میکروبی دستگاه گوارش و گوشت مرغ می باشد. به این منظور 135 قطعه جوجه یک‌روزه در سه گروه و با سه تکرار مساوی تحت شرایط یکسان پرورشی تا 42 روزگی نگهداری شدند. گروه اول و دوم به ترتیب در جیره غذایی 5/0 درصد دارچین و 5/0 درصد آویشن دنایی دریافت کردند. گروه سوم به عنوان گروه کنترل از هیچ افزودنی غذایی در جیره پایه استفاده نکرد. در سن 42 روزگی تمامی جوجه‌ها کشتار شدند و وضعیت آلودگی گوشت با اشریشیاکلی و تعداد پرگنه‌های اشریشیاکلی در هر گرم محتوای سکومی با روش معمول باکتری شناسی مشخص و مقایسه شد. نتایج نشان داد مصرف 5/0 درصد آویشن باعث کاهش معنی دار آلودگی گوشت و جمعیت اشریشیاکلی در محتویات سکومی می شود. در این مطالعه اختلاف معنی دار بین گروه کنترل و گروه دریافت کننده 5/0 درصد دارچین در شاخص‌های مورد بررسی وجود نداشت. لذا طبق یافته‌های این مطالعه، استفاده پیوسته از 5/0 درصد آویشن در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی می‌تواند باعث بهبود کیفیت بهداشتی گوشت‌ طیور قابل عرضه گردد حال آنکه چنین اثری از اضافه سازی 5/0 درصد دارچین قابل انتظار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Escherichia coli population in intestine and meat of broilers by cinnamon and thyme supplement in chicken diet

نویسندگان [English]

  • Ahmad Zeinodini 1
  • Majid Gholami-Ahangaran 2
  • Ebrahim Rahimi 3
1 Graduated of IAU, Shahrekord Branch
2 Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University
3 Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

For evaluation and comparing effect of thyme and cinnamon on carcass contamination, 135 broiler chicks divided to 3 groups by 3 replicates. All chickens reared under same condition and received 0.5 percent thyme and 0.5 percent cinnamon on basic diet, continuously. Control chickens received no supplement in basic diet. In 42 days old, chickens were slaughtered and breast muscle was sampled for Escherichia coli (E.coli) detection. Cecal content were sampled for E.Coli colony counting, by conventional bacteriologic methods. Results showed that administration of 0.5 percent thyme can reduce carcass contamination and E.coli population in cecal content, significantly. There was no significant difference between control chickens and chickens received cinnamon for percentage of E.coli detection on carcass and cecal Ecoli population. all studied indices. According to results of this study, continuous consumption of 0.5 percent of thyme can improve hygienic quality in broiler chickens while this effect not expected for cinnamon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • Herbal plants
  • Broiler chickens