ارائه مدل ریاضی پیشگو برای ارزیابی اثر زیره سبز و دمای نگه‌داری بر رشد باکتری باسیلوس سرئوس در محیط براث BHI

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

باسیلوس سرئوس یک باکتری بیماری‌زای غذازاد است که مسبب حدود 20 درصد موارد شیوع مسمومیت‌های غذایی در جهان می‌باشد. امروزه توجه و علاقه فزاینده‌ای به استفاده از اسانس‎های گیاهی به عنوان نگه‌دارنده‌های طبیعی در غذا وجود دارد. زیره سبز گیاه بومی ایران است که در طب سنتی و فراورده‌های غذایی استفاده می‌شود. هدف از این تحقیق ارائه یک مدل ریاضی پیشگو برای ارزیابی اثر ضدمیکروبی اسانس زیره سبز به عنوان یک نگه‌دارنده غذایی طبیعی علیه باکتری باسیلوس سرئوس در یک مدل چند فاکتوری است. اسانس گیاه زیره سبز به وسیله روش تقطیر با بخار آب استخراج شد و به کمک دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‌نگار جرمی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس تاثیر غلظت‌های مختلف اسانس زیره سبز (0، 005/0، 015/0، 03/0 و 045/0 درصد) و دمای نگه-داری (10 و 25 و 35 درجه سانتی‌گراد) بر باکتری باسیلوس سرئوس در محیط براث BHI طی زمان‌های معینی از آزمایش (روزهای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24، 27، 30، 36 و 42) مورد بررسی قرار گرفت. رشد باکتری باسیلوس سرئوس با کاربرد غلظت‌ 015/0 درصد اسانس زیره سبز در دمای 10 درجه سانتی‌گراد و همچنین غلظت 030/0 درصد اسانس در دمای 25 و 35 درجه سانتی‌گراد به طور معنی‌داری کاهش پیدا کرد (05/0>P). مدل ریاضی پیشگوی به دست آمده در این مطالعه می‌تواند ابزار مفیدی جهت ارزیابی اثرات ضد میکروبی این میکروارگانیسم طی زنجیره غذایی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predictive mathematical models for evaluation of Cuminum cyminum L. and temperature storage effect on Bacillus cereus in BHI broth

نویسنده [English]

  • Zohreh Mashak
چکیده [English]

Bacillus cereus is a food-born pathogen that 20% of total outbreaks of food intoxication in the world are caused by Bacillus cereus. Nowadays there is an increasing interest in the use of plant-derived antimicrobial compounds as natural preservatives for foods. Cuminum cyminum L. is a plant native to Iran that is used in traditional medicine and food products. The aim of this survey is providing of predictive mathematically models for evaluation of antibacterial effect of Cuminum cyminum L. essential oil on Bacillus cereus in a multi-factorial system. The essential oil of Cuminum cyminum L. plant was obtained by steam-distillation and analyzed by GC/MS. Then, effects of different concentrations of Cuminum cyminum L. essential oil (0, 0.005, 0.015, 0.030 and 0.045%) and storage temperature (10, 25 and 35°C) were evaluated on growth of Bacillus cereus in BHI broth during at certain intervals (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21 24, 27, 30, 36 and 42 days). The growth of Bacillus cereus was significantly decreased by 0.015% EO concentration incubated at 10°C storage temperature and 0.030% EO concentration incubated at 25 and 35°C storage temperature (p<0.05). The predictive mathematically models produced in this study can be a useful tool for evaluation of changes of this microorganism along of the food chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • predictive mathematically models
  • Cuminum cyminum L. essential oil
  • Bacillus cereus
  • Log P%