شناسایی ژن مولد توکسین سندرم شوک سمی در استافیلوکوس اورئوس جدا شده از شیر و پنیر در شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

3 دانشکده پزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از باکتریهای مهم مولد مسمومیت های مواد غذای است. این باکتری معمولا این مسمومیت را بواسطه تولید توکسین های متعدد اعمال می کند. هدف از این مطالعه تعیین میزان حضور ژن سندرم شوک توکسیک در ژنوم باکتریهای استافیلوکوکوس‌اورئوس جدا شده از پنیر محلی و شیر گاو و گاومیش می باشد. نتایج حاصل به منظور اتخاذ تدابیر بهداشتی مفید بوده و استفاده از این نتایج در مطالعات اپیدمیولوژی بیماری با منشا مواد غذایی انتظار می رود. در این مطالعه تعداد 51 باکتری استافیلوکوکوس اروئوس جدا شده از شیر گاو (23)، گاومیش(5) و پنیر سنتی(23) استفاده شد. محصولات مذکور از سطح دامداریهای و مراکز سنتی شهرستان تبریز جمع آوری شده بود. تعیین میزان ژن مولد توکسین سندرم شوک توکسیک (tst) به روش واکنش زنجیره ای پلیمرازی بررسی شد. از میان 51 جدایه استافیلوکوکوس آرئوس جمع آوری شده در این تحقیق دو نمونه (9/3 %) از باکتریهای جدا شده از پنیر دارای ژن tst بودند. نتایج بدست آمده در این مطالعه در مقایسه با مطالعات دیگر مشابه نشان دهنده فراوانی پایین این توکسین در مواد لبنی منطقه مورد مطالعه است. به نظر می رسد انتقال این سویه های حامل توکسین از طریق افراد دخیل در فر آوری غذا امکان پذیر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of toxic shock syndrome toxin-1 genes of Staphylococcus aureus isolated from local cheese and cows milk in Tabriz city

نویسندگان [English]

  • jalal Shayegh 1
  • Hayedeh Mobin 3
1 Faculty of Veterinary Medicine, Shabestar Branch, Islamic Azad University
3 Faculty of Medicine, Tabriz Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Identification of toxic shock syndrome toxin-1 genes of Staphylococcus aureus isolated from local cheese and cows milk in Tabriz city Staphylococcus aureus is one of important food poising bacteria. The bacterium cause this poising by produce of the different toxin. The aim of this study was determine the presence of toxic shock syndrome gene (tst) of S. aureus isolated from milk and traditional cheese. For this purpose 51 isolates included isolates of bovine milk (23), buffaloes milk (5) and traditional cheese (23) collected and were studies in tst gene by PCR. Among mentioned isolates 2(3.9%) isolates were positive for the tst genes belong to bacteria were isolated from cheese. Results of this study showed low prevalence of tsst-1 producing gene on Dairy products in mentioned area in comparison with similar study. It maybe this isolates harbored the mentioned gene in their genome transmit by worker on food industry Key words: Staphylococcus aureus, TSST-1, milk, cheese, Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • TSST-1
  • Milk
  • Cheese
  • Tabriz