اثر عصاره متانولی نعناع و چوچاق بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر سویا در دمای 15درجه سانتیگراد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

2 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این بررسی  که از نوع مطالعات مداخله ای بود، اثر عصاره متانولی چوچاق  (Eryngium Caeruleum) و نعناع  Mentha Spicata) در غلظت­های  5% و10% بر باکتری  استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرسویا (توفو) که به هرگرم آن106 سلول باکتری اضافه شده بود، در دمای15درجه سانتی­گراد و در یک دوره زمانی 15 روزه مطالعه شد. عصاره متانولی از خیساندن گیاهان خشک شده در متانول ۸۵ درصد تهیه شد و پنیر سویا از انعقاد شیرسویا توسط سولفات کلسیم تهیه گردید. نتایج حاصل از این ارزیابی توسط روش واریانس یک طرفه آنالیز گردید. در دمای 15 درجه سانتی­گراد، استافیلوکوکوس اورئوس پـس از 15 روز در هردو غلظت به کار برده شده (5 و10 درصد ) از عصاره متانولی چوچاق، کاهش 1 و 2 لگاریتمی و در هردو غلظت به کار برده شده (5 و10 درصد ) از عصاره متانولی نعناع، کاهش 2 و 4 لگاریتمی را در پی داشت. به طور کلی نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که هر دو گیاه نعناع و چوچاق دارای خاصیت ضد­باکتریایی روی استافیلوکوکوس اورئوس بودند و این خاصیت در گیاه نعناع بیشتراز گیاه چوچاق بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antibacterial effect of methanolic extract of Eryngium Caeruleum and Mentha Spicata on Staphylococcus aureus in a food model at 15˚C

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Amini 1
  • Hamdollah Moshtaghi 2
  • Maryam Abbasvali 2
1 M.sc Graduated Student of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

In this interventional investigation, the effect of methanol extract of Eryngium Caeruleum and Mentha Spicata (5% and 10% v/w) on Staphylococcus aureus in soy cheese at 106 cfu/ml at 15˚C for a period of 15 days was studied. Methanol extract of Eryngium caeruleum and Mentha Spicata was prepared by soaking dried plants in 85% methanol. Soy cheese was made through coagulating of soy milk by calcium sulfate. Results were analyzed by one-way variance, ANOVA. In 15˚C, Staphylococcus aureus was faced with reduction in both concentrations (5% and 10% v/w) of methanol extract of E. caeruleum i.e. 1 and 2 log, and in both concentrations (5% and 10% v/w) of methanol extract of M. Spicata i.e. 2 and 4 log, respectively. The antibacterial effect of 10% extract of both of the plants on Staphylococcus aureus was more than 5% extract. Generally, results suggested that Eryngium caeruleum and Mentha Spicata have antibacterial effect, on Staphylococcus aureus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eryngium Caeruleum
  • Mentha spicata
  • Staphylococcus aureus
  • methanolic extract
  • soy cheese