ردیابی ژن های حدت و انتروتوکسین در سویه های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه های ‏گوشت و تخم مرغ با روش ‏Multiplex PCR

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

3 مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

بیماری‌های منتقله از مواد غذایی یکی از جدی‌ترین معضلات دنیای امروزی بوده و به دلیل مصرف آب یا غذاهای آلوده در انسان بروز می‌نمایند. هدف از مطالعه حاضر، ردیابی ژن‌های حدت و انتروتوکسن در سویه‌های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه‌های غذایی با روش واکنش زنجیره پلیمراز چندگانه می باشد. این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی و از ابتدا تا انتهای سال 1393 بر روی 1250 نمونه غیر تکراری غذایی شامل گوشت مرغ و تخم مرغ انجام گردید. روش واکنش زنجیره پلیمراز چند گانه به منظور شناسایی ژن های Stn، sopB، slyA، spvc و Phop/Qانجام شد. از تعداد 60 سویه سالمونلا انتریتیدیس به ترتیب از گوشت مرغ(35 سویه، 3/58 درصد)، و تخم مرغ(25 سویه، 6/41 درصد) بدست آمد. یافته‌های حاصل از مطالعه مولکولی برای شناسایی ژن های حدت نشان داد که تمامی ایزوله ها (100 درصد) برای حضور ژن spvC منفی بودند. بیشترین و کمترین فراوانی متعلق به ژن های Phop/Qو SopB و برابر 3/33 درصد و 6/1 درصد می باشد. بررسی ژن های حدت و انتروتوکسین سالمونلا انتریتیدیس جدا شده در نمونه های غذایی از حضور ژن‌ها و کارایی روش واکنش زنجیره پلیمراز چندگانه در بررسی های اپیدمیولوژی و ارزیابی انتقال بین گونه‌ای این ژن ها در بین نمونه‌های غذایی می‌تواند مفید باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of virulence and enterotoxin genes in Salmonella enteritidis strains isolated from ‎Meat and Egg samples by Multiplex-PCR

نویسندگان [English]

 • Toktam Khodadadipour 1
 • Kumarss Amini 2
 • Razagh Mahmoudi 3

1 MSc. in Microbiology, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, IR Iran.

2 Department of Microbiology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran

3 Medical Microbiology Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Today,food borne diseases are one of the most serious problems and occur as a result of consumption to contaminated food and water. The aim of the study was evaluation of virulence and enterotoxin genes in Salmonella enteritidis strains isolated from food samples by multiplex-PCR. This descriptive, cross-sectional study was performed at 2014 on the 1250 no duplicative and non-repetitive food samples. M-PCR assay was done in order to detection of Stn،sopB،slyA،spvc and Phop/Q genes. Sixty Salmonella enteritidis strains were obtained from poultry meat (35 strains, 58.3%) and eggs (25 strains, 41.6%), respectively. molecular analysis distribution showed all isolates (100%) were absence for spvC gene. The highest and lowest prevalence of the genes were related to Phop/Q and SopB,33.3% and 1.6%, respectively. Evaluation of virulence genes and enterotoxin in the Salmonella enteritidis isolated from the food samples are useful because of presence of the genes and efficacy of M-PCR method in epidemiological investigation and assessment of intraspecies genes transfer in food samples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Enterotoxin gene
 • Food samples
 • Multiplex Polymerase Chain Reaction
 • Salmonella ‎enteritidis
 • Virulence gene.‎

دوره 3، شماره 2
تابستان 1395
صفحه 25-33
 • تاریخ دریافت: 14 آذر 1394
 • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1394
 • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1395