بررسی اثر ضد قارچی آرد میوه بلوط ایرانی بر فعالیت کپک های پنی سیلیوم اکسپانسوم و آسپرژیلوس نیجر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

2 گروه بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور تهران، تهران، ایران.

3 گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

چکیده

تحقیقات زیادی خواص ضد میکروبی میوه بلوط ایرانی را اثبات نموده‌اند. از این میوه می‌توان به عنوان یک نگهدارنده طبیعی برای افزایش ماندگاری مواد غذایی ‏بهره برد. پنی‌سیلیوم اکسپانسوم و آسپرژیلوس نیجر از کپک‌های مهم در فساد مواد غذایی و از جمله نان، میوه و سبزیجات می‌باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد قارچی آرد میوه بلوط ایرانی بر فعالیت کپک پنی‌سیلیوم اکسپانسوم و آسپرژیلوس نیجر بود. برای این منظور محیط کشت سابوراد دکستروز آگار با اضافه نمودن مقدار 5/0 و 1 درصد از آرد بلوط و آرد گندم و نیز بدون آرد به صورت جداگانه، تهیه گردید. سپس سوسپانسیون قارچی حاوی اسپور کپک‌های پنی‌سیلیوم اکسپانسوم و آسپرژیلوس نیجر روی آن‌ها کشت و نتایج آن ثبت شد. این پژوهش نشان داد که کپک آسپرژیلوس نیجر به شدت به آرد بلوط حساس بوده و حتی در حضور مقدار 5/0 درصد از آن، قادر به رشد نبود. اما کپک پنی‌سیلیوم اکسپانسوم توانست به خوبی روی محیط کشت حاوی 5/0 درصد آرد بلوط رشد نماید، ولی با افزایش مقدار آرد بلوط در محیط کشت به 1 درصد، رشد آن نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و فعالیتش در مقایسه با شاهد به میزان زیادی کاهش یافت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که میوه بلوط ایرانی حاوی ترکیبات ضد قارچی قویی می باشد، لذا می‌تواند رشد کپک پنی‌سیلیوم ‏اکسپانسوم و آسپرژیلوس نیجر را به خوبی کنترل نماید. بنابراین می‌توان آن را به عنوان نگهدارنده طبیعی برای کنترل فساد مواد غذایی و از جمله فراورده‌های نانوایی پیشنهاد نمود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of anti-fungal effects of Iranian Oak Fruit Flour against Penicillium expansum and Aspergillus niger molds

نویسندگان [English]

  • Foroud Khaledi 1
  • Mehdi Hassanzadeh 2
  • Roghayeh Sokoutifar 3
1 Graduated of Food Science and Technology, College of Agricultural, Varamin Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Department of Biotechnology, Pasteur Institute of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Food Science and Technology, College of Agricultural, Varamin Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
چکیده [English]

Numerous studies have demonstrated antimicrobial properties Iranian acorn. The fruit can be used as a natural preservative to increase shelf life of food. Penicillium expansum and Aspergillus niger are mold important food spoilage, including bread, fruit and vegetables. The aim of this study was to evaluate the effect of anti-fungal activity of Iranian acorn flour on mold Penicillium expansum and Aspergillus niger. For this purpose, sabouraud dextrose agar medium (SDA) by adding the value of 0.5 and 1 percent of flour (flour oak and wheat flour) and no flour is individually prepared. The fungal suspension containing Penicillium expansum and Aspergillus nigermolds growing on it and the results were recorded. This study showed that Aspergillus nigeris highly sensitive to the flour oak and even in the presence of 0.5 percent of it, was not able to grow and activities. But Penicillium expansum mold could well on medium containing 0.5 percent of oak flour, its growth, but with the amount of flour in medium to 1%, its growth was strongly influenced and its activity is greatly reduced in comparison with control. The results of this study indicate that Iranian oak fruit is strong anti-fungal compounds. Therefore, it can control the growth of Penicillium expansum and Aspergillus niger very well and it can be used to control food spoilage, including bakery products offered.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • oak
  • Penicillium expansum
  • Aspergillus niger
  • anti-fungal compounds