تغییرات شاخص‌های حسی و جمعیت میکروبی فیله ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) تحت فرآیند خشک کردن حرارتی و نگهداری آن در 4 درجه سلسیوس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، گلستان، ایران

3 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، گلستان، ایران

چکیده

شاخص‌های حسی (شامل رنگ، بو، بافت، طعم و مزه و پذیرش کلی) و جمعیت‌ میکروبی (شامل باکتری‌های مزوفیل کل و مجموع کپک و مخمر)  بافت ماهی آمور تحت تاثیر فرآیند خشک کردن حرارتی مورد ارزیابی گرفت. نمونه‌های ماهی طی 4 تا 24 ساعت در حرارت 65 درجه سلسیوس در خشک‌کن آزمایشگاهی خشک و در شرایط معمولی با پوشش سلوفان، بسته‌بندی شده و در درجه حرارت 4 درجه سلسیوس نگهداری شدند. درجه حرارت و زمان فرآیند خشک‌کردن تا کاهش رطوبت به 40 درصد مورد کنترل قرار گرفت. نمونه‌های خام و فرآورده خشک‌شده مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اختلافی بین شاخص‌های حسی و شمارش میکروبی بعد از فرآیند خشک کردن دیده نشد (p>0.05).  نتایج همچنین نشان داد جمعیت‌ میکروبی و شاخص‌های حسی  طی نگهداری در سردخانه دچار تغییر شدند (p<0.05). بار باکتریایی ماهیان تازه خشک‌شده پائین‌تر از نمونه‌های نگهداری‌شده در سردخانه بود (p<0.05)، بطوری‌که شمارش باکتری‌ها و کپک و مخمر بطور معنی‌داری به ترتیب از 90/2 به 58/3 Log cfu/g و از 62/1 به 31/3 Log cfu/g در روز 30 نگهداری رسید. از میان شاخص‌های حسی نیز طعم و مزه و بافت بیشترین تغییرات حین نگهداری را نشان دادند (p<0.05). نهایتا فرآوده خشک‌ شده علیرغم افت شاخص‌های حسی و افزایش جمعیت میکروبی، کیفیت قابل قبولی را طی 30 روز نگهداری در درجه حرارت 4 درجه سلسیوس داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Changes of the sensory attributes and microbial load of grass-carp (Ctenopharyngodon idella) fillet affected by thermal drying process during storage at 4°C

نویسندگان [English]

  • Masoud Hedayatifard 1
  • Nahmeh Youseftabar-Miri 2
  • Abolfazl Fadavi 3
1 Associate Professor, Fisheries Department, College of Agriculture and Natural Resources, Qaemshahr branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
2 MSc Graduated of Food Sciences Department, Azadshahr branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.
3 Assistant Professor, Food Sciences Department Azadshahr branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
چکیده [English]

The sensory attributes (including color, odor, texture, taste and general acceptability) and microbial communities load (including TVC and number of mold-yeast) of Grass carp were investigated as affected by thermal drying. The samples were dried within 4-24 hrs in a laboratory dryer at 65°C and were packed under air condition and stored at 4°C. Temperature and time were recorded until moisture reduced to 35%. Both Row and dried samples were analyzed. The results showed that there were no difference in sensory attributes and microbal counts after drying processs (p>0.05). The results also showed that all of microbial counts and sensory attributes were changed during cold-storing. Microbial load of packed just-dried fish was lower than cold-stored samples; qua bacteria and mold-yeast counts were significantly increased at the day 30 from 2.90 to 3.58 and 1.62 to 3.31 Log cfu/g, respectively (p<0.05). Among of organoleptic parameters, taste and texture showed most changes during storing (p<0.05). Finally, dried products although showed a Quality loss in sensory and microbial indices, had an acceptable quality during 30 days of storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drying
  • Grass Carp
  • Microbiology
  • Sensory attributes